« Tagasi

Pargi katastriüksuse detailplaneering

Märjamaa Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Märjamaa Vallavalitsus algatas 8. juuli 2022 korraldusega nr 266 Pargi katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 7313 m² ning hõlmab kogu Pargi tn 12 kinnistut Märjamaa alevis. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine tootmishoone laiendamiseks üle 33% ning uue 453 m² ehitusaluse pinnaga PVC-halli rajamine eesmärgiga kasutada seda hoovil oleva tehnika garaažina. Kinnistu juurdepääs, parkimiskorraldus ning tehnovõrkudega varustatavas ei muutu. Detailplaneeringuga antakse lahendus planeeringuala haljastusele ja heakorrale.

Märjamaa alevi üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üldplaneeringu maakasutuse joonise 5 järgi on tegemist olemasoleva äri- teeninduse, väikeettevõtluse maaga.
Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Märjamaa valla üldplaneeringuga.

Kavandataval tegevusel puudub keskkonnamõju eelhinnangu andmise kohustus. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse korral ei pea küsima seisukohta asjaomastelt asutustelt KeHJS § 33 lõikes 6 sätestatud korras. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Märjamaa Vallavalitsus (registrikood 77000447, aadress Tehnika 11, Märjamaa alev 78304, Märjamaa vald, Raplamaa). Detailplaneeringu algatamine ei too kaasa õigustatud ootust ühelegi osapoolele detailplaneeringu kehtestamise osas. 

 

Menetlusdokumendid Algatamise korraldus 08.07.2022
Lähteseisukohad 50501:010:0910 katastriüksuste detailplaneeringu koostamiseks ja vormistamiseks 08.07.2022