« Tagasi

Orgita Bensiinijaama detailplaneering

Kehtestamine

Märjamaa Vallavalitsuse 18.05.2016 korraldusega nr  422 on kehtestatud Märjamaa vallas Orgita külas Bensiinijaama kinnistu detailplaneering.

Avalik väljapanek

Märjamaa Vallavalitsuse 13.04.2016 korraldusega nr 303 on vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa vallas Orgita külas Bensiinijaama kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostaja on Arhitektibüroo Luhase & Tuhal OÜ.

Detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub 28.04.–12.05.2016. a tööpäeviti kell 8.00–17.00 Märjamaa Vallavalitsuse fuajees (aadress: Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev) ja Märjamaa valla koduleheküljel.

Avalik arutelu

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 16.05.2016. a kl 16.00 Märjamaa Vallavalitsuse ruumis nr 6 (aadress: Tehnika  11 78304 Märjamaa alev).

Arvamused ja ettepanekud planeeringu kohta tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele kirjalikult e-posti teel aadressile marjamaa@marjamaa.ee  või paberil aadressile Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev.  

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärk on määrata kinnistul ehitusõigus uuele bensiinijaama hoonele ja tankimissaarte varjualusele. Planeeringuga lahendatakse parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted. Planeeritava ala suurus on 7802 m2.

Algatamine

Märjamaa Vallavalitsuse 15. oktoobri  2013. a. korraldusega nr 966 on algatatud Märjamaa vallas Orgita  külas Orgita Bensiinijaama kinnistu (katastritunnus: 50402:001:0210) detailplaneering ja kinnitatud lähteseisukohad, samas on otsustatud mitte algatada  keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärk on määrata kinnistul ehitusõigus uuele bensiinijaama hoonele ja tankimissaarte varjualusele. Planeeringuga lahendatakse parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted. Planeeritava ala suurus on 7802 m2.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata järgmistel kaalutlustel:

  • detailplaneeringuga ei kavandata KHKS  § 6 lg 1 nimetatud tegevusi;
  • detailplaneeringu alal ei asu Natura 2000 võrgustiku ala ja ei avalda täiendavat negatiivset mõju keskkonnatingimustele piirkonnas;
  • detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju naaberkinnistutele;
  • detailplaneeringu alal on toimunud eelnev ehitustegevus ja hetkel asub seal tankla-teenindusjaam, maakastutus planeeritaval alal ei muutu;
  • planeeritava tegevusega ei kaasne täiendavate avariiolukordade esinemise võimalikkust, pigem aitab see kaasa võimalike avariiolukordade riskide maandamisele;
  • detailplaneeringuga ei kavandata tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastamist;
  • kui ehitusprojekti koostamisel ja ehitiste püstitamisel järgitakse detailplaneeringuga  seatud tingimusi ja õigusaktide nõudeid, ei kaasne detailplaneeringu ellurakendamisega tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Detailplaneeringu koostamise algataja, kehtestaja ja korraldaja on Märjamaa Vallavalitsus (Tehnika 11; Märjamaa alev; 78304 Raplamaa).

Detailplaneeringu koostamise algatamiseja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Märjamaa  Vallavalitsuses (Tehnika 11; Märjamaa alev; 78304 Raplamaa) ning Märjamaa valla kodulehel dokumendiregistris: www.avalik.amphora.ee/marjamaavv/document.aspx?id=124551

Detailplaneeringu lähteülesanne 
Vallavalitsuse korraldus 15. oktoober 2013 nr 966