« Tagasi

Männiku tn 2 ja Pärnu mnt 13a kinnistute detailplaneering

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Märjamaa Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Märjamaa Vallavolikogu algatas 15. august 2023 otsusega nr 133 Märjamaa alevis asuva Männiku tn 2 ja Pärnu mnt 13a kinnistute detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala pindala on ca 1,74ha ning hõlmab Männiku tn 2 ja Pärnu mnt 13a kinnistuid Märjamaa alevis. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste jagamine, ehitusõiguse määramine elamute ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala juurdepääsule, liikluskorraldusele, parkimiskorraldusele, haljastusele, heakorrale, ja tehnovõrkudega varustamisele.

Märjamaa alevi üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Märjamaa alevis asuva Männiku tn 2 ja Pärnu mnt 13a kinnistud on Märjamaa alevi üldplaneeringu (kehtestatud Märjamaa Alevivolikogu 19.12.2000.a määrusega nr 13)  järgi tootmismaa juhtotstarbega. Käesoleva detailplaneeringu eskiislahendusega tehakse ettepanek üldplaneeringut muuta planeeringuala osas ning kavandada alale elamumaa juhtotstarve.
Planeerimisseaduse § 124 lõige 6 ning § 142 lõige 6 sätestab, et üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Lähtudes LEMMA OÜ poolt koostatud Männiku tn 2 ja Pärnu mnt 13a kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangule pole keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik.

Enne detailplaneeringu algatamist laekusid Maaameti (22.05.2023 nr 7-1.3/1893-1), Transpordiameti (05.06.2023 nr 7-1.3/1893-2) ja Rahandusministeeriumi (09.06.2023 nr 7-1.3/1893-3) seisukohad.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Märjamaa Vallavolikogu. Koostamise korraldajaks on Märjamaa Vallavalitsus (registrikood 77000447, aadress Tehnika 11, Märjamaa alev 78304, Märjamaa vald, Raplamaa). Detailplaneeringu algatamine ei too kaasa õigustatud ootust ühelegi osapoolele detailplaneeringu kehtestamise osas.

 

 
Menetlusdokumendid Algatamise otsus 15.08.2023
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Koostöödokumendid    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Detailplaneeringu kaust  
   
Joonised Eskiisjoonis 04.09.2023
   
   
Illustratsioonid


 

 

 

 

 

 
Lisad