« Tagasi

Kesa tänava ja selle lähiala detailplaneering

Märjamaa Vallavalitsusele laekus 11.10.2021 taotlus detailplaneeringu algatamiseks Märjamaa alevis Kesa tänava ja selle lähialal. Detailplaneeringu ala koosneb Kesa tn 6 (katastritunnus 50501:009:0480), Kesa tn 8 (katastritunnus 50501:009:0026), Kesa tn 9 (katastritunnus 50301:001:0115), Kesa tn 10 (katastritunnus 50501:009:0023), Kesa tn 12 (katastritunnus 50501:009:0022) ja Kesa tänav (katastritunnus 50401:001:0858). Planeeringuala pindala on ca 8604 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on sätestada tingimused neljale üksikelamule ja nendega seotud abihoonete ning rajatiste kavandamiseks maaüksustele, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja – rajatiste ning ehitise ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine ning liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra põhimõtete seadmine. Keskkonnamõju strateegiline hindamise vajalikkuse kaalumine ei ole antud juhul kavandatava tegevuse iseloomust ja planeeringu liigist tulenevalt vajalik.

Koostatav detailplaneering on kooskõlas Märjamaa alevi üldplaneeringuga. Detailplaneeringu korraldaja ja kehtestaja on Märjamaa Vallavalitsus.

Detailplaneeringu koostamine algatati Märjamaa Vallavalitsuse 10.11.2021 korraldusega nr 492.


Menetlusdokumendid Algatamise korraldus 10.11.2021
Eskiis 10.11.2021
Algatamise teade 01.12.2021
Algatamise teade (Märjamaa Nädalaleht) 08.12.2021
Algatamise teade (Raplamaa Sõnumid) 08.12.2021
   
Koostöödokumendid