Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

17.03.23

Kirjeldus
Väljaspool isiku kodu ametiasutuse korraldatav üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Üldhooldusteenuse sisu on sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses ning üldhooldusteenuse osutamisel koostatakse isikule sotsiaalhoolekande seaduse alusel hooldusplaan.

Üldhooldusteenust on õigus saada sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kes erivajaduse või sotsiaalse olukorra tõttu pole suuteline iseseisvalt kodustes tingimustes elama ja kelle toimetulekut pole võimalik tagada mõne muu Märjamaa valla või riigi osutatava sotsiaalhoolekandelise abi toel.

Üldhooldusteenuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.

Üldhooldusteenus määratakse hoolekandekomisjoni haldusaktiga. Haldusaktiga määratakse ka teenuse eest tasu maksmine.

Üldhooldusteenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Üldhooldusteenuse eest osalise või täieliku tasumise kohustuse ülevõtmise otsuse tegemisel lähtub hoolekandekomisjon asjaoludest ning arvestab seejuures teenuse mahtu ja maksumust.


1. JUULIST 2023 JÕUSTUB HOOLDEREFORM
Inimeste osalus hooldekodukoha eest tasumisel väheneb
Kui seni on inimese katta olnud 100 protsenti hooldekodu kohatasust, siis alates 1. juulist 2023 jaguneb kohamaksumus teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Riik katab edaspidi hoolduskulude osa, milleks on hooldekodu hoolduspersonali kulud. Inimese omaosaluseks jääb ülejäänu - majutus ja toitlustus hooldekodus ja muud isiklike vajadustega seotud kulud.

Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal alla 636 euro), hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni.

Sobiva hooldekodu saab inimene ise valida.
Kohatasud on hooldekodudes erinevad ja omavalitsusel võib olla hoolduskulude tasumisele seatud piirmäär. Piirmäär ei ole takistuseks hooldekodukoha leidmisel, kuid võib olla ebapiisav kõigis hooldekodudes hoolduskulude katmiseks ja tuleb arvestada täiendava tasumisega. Omavalitsuse piirmäärad ja hooldekodude kohatasu koos hoolduskulude suurusega on peagi leitavad asutuste kodulehtedel.

Hoolduskulude tasumise otsustab elukohajärgne kohalik omavalitsus.
Näiteks kui elukoht on registreeritud Tallinnas, aga soovite minna või juba olete teenusel Saaremaa hooldekodus, siis teenust hakkab rahastama Tallinna linn. Sotsiaaltöötaja hindab hooldusvajadust ja võib pakkuda hooldekodus hooldamise asemel kodus elamist toetavaid teenuseid. Ise kõik kulutused kattes võib edaspidigi sobivasse hooldekodusse minna. Soovitav on registreeritud elukohaandmeid üle kontrollida kas lähimas kohalikus omavalitsuses või e-rahvastikuregistris.

NB! Täpsemalt saab lugeda Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt


Õigusaktid

VASTUTAVAD AMETNIKUD: 
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego, eneli.rego@marjamaa.ee, tel 5326 8175 
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu, egela.eensalu@marjamaa.ee, tel 5199 5657
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi (Vigala osavald), ilme.roosi@marjamaa.ee, tel 489 4777

 

TAOTLEMINE 

Taotluses tuleb märkida:Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad Märjamaa vallavalitsuses: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Viide

 

Toimetaja: TIINA GILL