« Tagasi

Ülevaade volikogu 16. mai istungil arutatust

Volikogu maikuu istungil Valgu koolis osales 17 volikogu liiget. Etteruttavalt öeldult - kõik otsused, välja arvatud uute maamaksumäärade kehtestamine, võeti vastu täielikus üksmeeles. Istung kestis veidi üle 2 tunni.

Esmalt kuulati vallavanema infot kuu jooksul toimunust ning lähiaja ettevõtmistest. Muuhulgas andis T. Matsalu teada, et vallavalitsusest lahkub töölt keskkonnaspetsialist ning Märjamaa Gümnaasiumile tuleb hakata otsima uut direktorit kuna praegune juht paneb ameti maha. Taaskord oli jututeemaks ka Oru 2 tulevik.

Keskkonna valdkonda käsitles kaks eelnõud ning mõlemad olid seotud Tõnumaa turbatootmisalaga. Volikogu nõustus Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmisega. Muudatuse tulemusena laiendatakse mäeeraldise teenindusmaad, korrigeeritakse mäeeraldise piire selliselt, et välditud oleks mäeeraldise paiknemine erakinnistutel ning vastaks välja ehitatud kuivendusvõrgule. Kaevandamismahte ei muudeta. Keskkonnaloa muutmisel liidetakse loa maapõue osale veeloa andmed ning vormistatakse ühtne keskkonnaluba.

Volikogu oli päri ka Tõnumaa turbatootmisala kohta Keskkonnaameti poolt välja töötatud korrastamistingimustega ning sellega, et keskkonnamõjude hindamist ei algatata.

Volikogu delegeeris Vabariigi Valitsuse 07.01.2016.a määruses nr 1 „Teeregistri põhimäärus" kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele ja vallale kui tee omanikule pandud ülesannete täitmise Märjamaa vallavalitsusele.

Kinnistu omaniku avalduse alusel otsustati omandada Vängla külas Kaubi tee L2 kinnistu. Poolte kokkuleppel omandatava kinnistu eest vald tasu ei maksa ning notari tasu ja riigilõivu tasub avaldaja.

Esimesel lugemisel oli Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. Muudatused on seotud üldhooldusteenuse reformiga, millega seoses muutub teenuse rahastamismudel.

Otsustati seada 12 aastaks hoonestusõigus Orgita külas asuvale Katlamaja kinnistu (50402:001:0269) osale N.R. Energy osaühing kasuks. Nimetatud soojatootjaga on praegugi sõlmitud  hoonestusõiguse leping, kuid see lõppeb juunis 2024. Ettevõtja soovib KIKi rahalisel toetusel rajada kinnistule uue katlamaja.

Volikogu kehtestas uued maamaksumäärad. Alates 1. jaanuarist 2024 on Märjamaa valla haldusterritooriumil asuva elamumaa ja maatulundusmaa (s.h maatulundusmaa õuemaa kõlviku) maamaksumäär 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas ning eelpool nimetamata sihtotstarbega maa maamaksumäär 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. (Huvilistel on võimalik tutvuda maa maksustamishindadega https://minu.kataster.ee/)

T. Hainsalu esitas volikogu esimehele avalduse vabastada ta Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu liikme kohalt. Seoses sellega nimetas volikogu Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogusse uueks kooli pidaja esindajaks Triin Matsalu.

Infopunktis kõneldi Vaimõisa külas asuva Hiie kinnistu müügist, Oru 2 hoonest, Kasti-Orgita Lasteaia Kasti majas ühe rühma sulgemisest, vee- ja kanalisatsioonihindadest, teehooldusest ning vallavalitsusele uue haagise ostust.

Järgmine korraline istung on 20. juunil.