Ettepanekute esitamise tähtaeg valla üldplaneeringu koostamiseks on 31. august 2020

4.08.20

Märjamaa Vallavolikogu algatas 18. detsember 2018 aasta otsusega nr 112 Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise. Üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Märjamaa Vallavalitsus. Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Märjamaa Vallavolikogu.

Märjamaa valla üldplaneeringu eesmärgiks on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning maa-aladele jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Märjamaa valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded.

Üldplaneeringu lähteseisukohad on (PlanS § 6 lg 12) üldplaneeringu algatamisel või pärast algatamist koostatav dokument, milles planeeringu koostamise korraldaja kirjeldab planeeringu koostamise vajadust, planeeringu koostamise eesmärki, ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada; esitab planeeringu koostamise eeldatava ajakava ning annab ülevaate planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest, planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest.

Märjamaa Vallavalitsus edastas Märjamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsuse ettepanekute esitamiseks planeerimisseaduse § 81 alusel 25. juunil 2020 ning määras ettepanekute esitamise tähtajaks (k.a.) 31. juuliks 2020. a. Siiski mitmed asutused pole ettepanekuid esitanud ning on palutud ka tähtaja pikendamist seoses ametnike puhkusega. Seoses eeltooduga pikendame ettepanekute esitamise tähtaega 31. augusti 2020-ni (k.a.). Ettepanekud palume esitada  Märjamaa Vallavalitsusse e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.ee.

Toimetaja: TIINA GILL

Üldplaneeringust

6.07.22

Märjamaa valla territooriumil on kolm kehtivat üldplaneeringut:

  • Märjamaa alevi üldplaneering (kehtestatud Märjamaa Alevivolikogu 19.12.2000.a määrusega nr 13, koostaja OÜ Disarek);
  • Märjamaa valla üldplaneering (kehtestatud Märjamaa Vallavolikogu 20.06.2000.a määrusega nr 11, koostaja OÜ Disarek);
  • Raikküla valla üldplaneering (kehtestatud Raikküla Vallavolikogu 17. juuni 2002 määrusega nr 63, muudetud Raikküla Vallavolikogu 17. detsember 2003 määrusega nr 19, koostaja OÜ Disarek).

Märjamaa valla koosseisu kuuluva endise Loodna valla territooriumi ning Vigala osavalla territooriumi kohta kehtiv üldplaneering puudub.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

13.03.23

MÄRJAMAA VALLA ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMINE JA ÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 4 lg 1, § 77 lg 1 ja 4, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2 ja § 35 lg 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 11 otsustas Märjamaa Vallavolikogu algatada Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda valla kodulehel, Märjamaa Vallavalitsuse kantseleis ja Vigala Osavallavalitsuse kantseleis.

Märjamaa Vallavolikogu otsus 18. detsember 2018 nr 112 Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

ÜLDPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD JA KSH VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUSE ETTEPANEKUTE ESITAMINE 

Märjamaa valla üldplaneeringu eesmärgiks on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning maa-aladele jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Märjamaa valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded.

Üldplaneeringu lähteseisukohad on (PlanS § 6 lg 12) üldplaneeringu algatamisel või pärast algatamist koostatav dokument, milles planeeringu koostamise korraldaja kirjeldab planeeringu koostamise vajadust, planeeringu koostamise eesmärki, ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada; esitab planeeringu koostamise eeldatava ajakava ning annab ülevaate planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest, planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest.

Märjamaa Vallavalitsus edastas Märjamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsuse ettepanekute esitamiseks planeerimisseaduse § 81 alusel 25. juunil 2020 ning määras ettepanekute esitamise tähtajaks (k.a.) 31. juuliks 2020. a. Siiski mitmed asutused polnud ettepanekuid esitanud ning paluti ka tähtaja pikendamist seoses ametnike puhkusega. Seoses eeltooduga pikendasime ettepanekute esitamise tähtaega 31. augusti 2020-ni (k.a.).

 

Märjamaa Vallavolikogu 15.09.2015 määrus nr 39 „Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine"

 

Märjamaa Vallavalitsuse istungil 30. detsembril 2020 vastavalt 6. päevakorrapunktile otsustati kiita heaks ja avaldada kodulehel üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus.

Märjamaa valla ÜP lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Koostöös laekunud ettepanekud

 

Toimetaja: TIINA GILL