Tugiisikuteenus

17.03.23

Kirjeldus

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna ning lapse arengu tagamine.

Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenust on õigus saada sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul (s.h alaealisel), kes vajab järgmist kõrvalabi:

 • abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
 • abi puude, haiguse või raske sotsiaalse olukorra tõttu, mis kahjustab isiku või tema pere toimetulekut;
 • abi iseseisvalt elama asumisel asenduskoduteenuse, perekonnas hooldamise teenuse või eestkoste lõppemisel;
 • abi psüühika- või käitumishäire tõttu.

Tugiisikuteenuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus. 

Tugiisikuteenuse määramiseks hindab ametiasutus isiku teenuse vajadust ning kõrvalabi vajaduse määra iga isiku ja perekonna puhul eraldi.

Tugiisikuteenus on teenuse saajale tasuta.

Õigusaktid


VASTUTAVAD AMETNIKUD:
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu, egela.eensalu@marjamaa.ee, 5199 5657
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego, eneli.rego@marjamaa.ee, 5326 8175
Lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa, angelica.heinmaa@marjamaa.ee, tel 5854 0242
Lastekaitsespetsialist Maiken Kask, maiken.kask@marjamaa.ee, 5912 4683 

 

TAOTLEMINE

Taotluse esitamine on vormivaba, kuid taotluses tuleb märkida:

 • määrusega sätestatud sotsiaalteenuse või -toetuse liik ehk taotletav abi;
 • taotleja ees- ja perekonnanimi ning isiku sünniaeg või isikukood;
 • taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
 • hüvitise saamise õiguse tekkimise või hüvitise andmiseks olulised asjaolud, sh vajadusel andmed kolmandate isikute kohta;
 • vajadusel määruses sätestatud täiendavad andmed; taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri.

Taotluses märgitakse lisaks:

 • kõrvalabi vajadus;
 • täiendavad dokumendid, nt rehabilitatsiooniplaan, eriarsti soovitused jne, mis annavad olulist teavet abivajaduse kohta.


Vastuvõtuajad Märjamaa vallavalitsuses: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

 

 

 

Toimetaja: TIINA GILL