Toetused

21.03.23

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus.

Märjamaa valla eelarvest makstakse sotsiaaltoetusi raskustesse sattunud peredele nende igapäevaelu toetamiseks. Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks ja sissetulekust sõltumatuteks toetuseid, mida makstakse vastavalt kehtivale sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrale.

 

Sissetulekust sõltumatud toetused:

 

Sissetulekust sõltuvad toetused:

 • toimetuleku tagamiseks
 • lasteaia toidukulude ja kohatasude hüvitamiseks
 • koolilõuna maksumuse osaliseks hüvitamiseks
 • õpilaskodu üüri hüvitamiseks
 • abivahendite soetamise või rentimise osaliseks hüvitamiseks
 • ravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks
 • raviasutusse sõitmise kulude osaliseks hüvitamiseks
 • lapse 1. klassi minekuks
 • lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks
 • huvitegevuse (sh lastelaagrites osalemise) osaliseks hüvitamiseks
 • kütte maksumuse osaliseks hüvitamiseks

 

Toetuse saamise õigus on perel, kelle kuu sissetulek jääb alla kahekordset toimetuleku piiri (153,4 eurot) esimese pereliikme kohta ja 122,72 eurot iga järgneva pereliikme kohta. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Märjamaa vallavalitsusele avaldus ning sissetulekut tõendavad dokumendid (palgatõend, pangakonto väljavõte vms). Avalduses tuleb märkida lisaks enda andmetele ka kõigi ühiselt koos elavate pereliikmete andmed.

 

Pere sissetulekute hulka arvestatakse: töötu abiraha, peretoetused, vanemahüvitis (emapalk), elatisraha (alimendid), hooldajatoetus, palgatulu, pension. Sissetulekute hulka ei arvestata puudega inimese toetust, lapsele määratud puudepensioni ja valla eelarvest makstud sotsiaaltoetusi.


Sotsiaaltoetuste määramise piirmäärad on kehtestatud Märjamaa Vallavolikogu määrusega "Sotsiaaltoetuste piirmäärad".

Riigipoolsete toetuste määramine ja maksmine toimub läbi Sotsiaalkindlustusameti.

Info saamiseks helistada 612 1360 E-R 9-17, iga kuu viimane R 9-13 või kirjutada e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Toimetaja: TIINA GILL