Märjamaa valla teehoiu investeeringute kava

28.12.22
Märjamaa Vallavolikogu kehtestas 20.12.2022 määrusega nr 30 Märjamaa valla teehoiu investeeringute kava.
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valla teed ja tänavad

18.02.21

Märjamaa valla kohalikud teed on teed, mille hooldust korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Maanteeameti kaarti, kuhu on peale riigimaanteede kantud ka kohalikud teed (kollane joon), erateed (roosa joon) ja metsateed (roheline joon) saab vaadata siit. Selleks trükkide otsinguribale koht või aadress, seejärel avage laiendatud otsinguriba ning trükkige kaardikihi ribale teed, avanenud kaardikihtide hulgast valige valige kohalik- era- ja metsatee.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevi tänavate kaart

12.02.14
Toimetaja: TIINA GILL

Riigitee 29 Märjamaa - Koluvere teelõigu rekonstrueerimine

23.03.23

Transpordiamet teavitab projekteerimistingimuste menetluse algatamisest riigitee 29 Märjamaa–Koluvere km 14,341-25,038 asuva teelõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. Projekteeritav teelõik asub Märjamaa vallas Loodna ja Laukna külades ning Lääne-Nigula vallas Koluvere külas.

Projekti eesmärk on riigitee rekonstrueerimine, mis sisaldab tee katendi ning muldkeha remonti (sh bussipeatused, olemasolevad ristmikud ja mahasõidud, teeületuskohad, vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendite asendamine jmt), et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet ning tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

Esmaspäeval 03.04.2023 algusega kell 17.00 toimub Laukna lasteaia saalis arutelu, kus tutvustatakse eskiislahendust ja soovi korral on võimalik küsida täpsustavaid küsimusi. Arutelu toimub samal ajal ka ülekandena veebikeskkonnas MS Teams. Arutelu lingi saamiseks saata vastavasisuline kiri e-posti aadressile kaie.kruusmaa@transpordiamet.ee.

Eskiisjoonistega on eelnevalt võimalik tutvuda lingil: https://pilv.mkm.ee/s/5DKO8L3XWE9HaOi

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Transpordiameti projekteerimise üksuse projektijuhi Kaie Kruusmaa poole (tel +372 58805076, e-post kaie.kruusmaa@transpordiamet.ee).


 

Toimetaja: TIINA GILL

Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee eelprojekti tutvustus

13.03.23

Põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,2-78,8 Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee elprojekti eesmärgiks on lahendada põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu ümberehitus I klassi (2+2 sõidurajaga) maanteeks vastavalt Rapla maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0 – 92,0", mis on leitav lingil https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/raplamaa/rapla-via-baltica/.

Projekteerimise käigus on täpsustatud teemaplaneeringuga kavandatud teede ja rajatiste asukohad ning maavajadus, koostatud tee ja rajatiste eelprojektid.

Eelprojekti seletuskiri, trassiplaan ja asendiplaanid on leitavad ka lingil https://pilv.mkm.ee/s/OicYT1JOkrXaeOh.

Küsimuste korral palun võtke ühendust Transpordiameti projekteerimise üksuse projektijuhiga: Marge Kelgo, tel 5349 9226, e-post marge.kelgo@transpordiamet.ee  


ASUKOHASKEEM
SELETUSKIRI
TRASSISKEEM

ASENDIPLAAN JA VERTIKAALPLANEERING:
AP-0 tingmärgid
AP-1_PK 623+00 - 630+00
AP-2_PK 628+00 - 638+00
AP-3_T28
AP-4_K1.0 PK 0+00 - 8+00
AP-5_K1.6
AP-6_K1.0 PK 9+00 - 20+00
AP-7_K1.0 PK 20+00 - 28+00
AP-8_K1.0 jalgtee
AP-9_PK_639+00 - 649+00
AP-10 _K1.4_Karjääri_tee
AP-11_PK_649+00 - 657+00
AP-12_K3.1 Oti_tee
AP-13_PK 657+00 - 667+00
AP-14_PK 668+00 - 679+00
AP-15 PK 679+50 - 687+00
AP-16 PK 687+00 - 698+00
AP-17 PK 698+00 - 709+00
AP-18 PK 709+00 - 720+00
AP-19 Kogujatee K5.2 PK 17+25 - 27+78
AP-20 PK 719+00 - 730+00
AP-21 PK 729+50 - 741+00
AP-22 PK 741+00 - 752+00
AP-23 PK 752+00 - 762+50
AP-24 PK 760+00 - 771+50
AP-25 PK 769+50 - 780+50
AP-26 PK 779+50 - 791+00

 Orgita liiklussõlm

Toimetaja: TIINA GILL

Tänavavalgustusriketest teatamine

19.03.19

Märjamaa alevi ja Märjamaa valla tänavavalgustuse riketest palun teada anda meilile info@jeelectric.eu või tel 5646 8042

Toimetaja: TIINA GILL

Lumelükkajad Märjamaa valla teedel 2021-2024

23.11.22


 

Piirkond Ettevõte Kontaktisik Telefoni nr
1
KASTI-MÄRJAMAA 
kaart
OÜ Orgita Põld Sulev Mölder 564 3316  
2
LAUKNA-SOOSALU 
kaart
OÜ Vaistar Grupp Argo Reinboom 5800 7237  
3
LOODNA-TEENUSE 
kaart
OÜ Vaistar Grupp Argo Reinboom 5800 7237  
4
MÄRJAMAA

(alev ja Orgita) kaart
RTM & KO osaühing Ruttar Marrandi 506 4901  
5
SIPA-PAEKÜLA 
kaart
Sipa Masinaühistu Erki Uustalu 5887 6745  
6
RUSSALU-VAIMÕISA 
kaart
OÜ Šeiker Teed Agu Mürk 508 9657  
7
VALGU 
kaart
OÜ Metetra Meelis Burmeister 5664 7425  
8
VARBOLA 
kaart
OÜ Šeiker Teed Agu Mürk 508 9657  
9
KIVI-VIGALA 
kaart
OÜ Tõrvaaugu Mahe talu Janno Kuusik 5595 0339  
10
VANA-VIGALA 
kaart
Estermanni Talu OÜ Jaan Kuusik 5629 3631  

 

LUMETÕRJE KOONDKAART

Toimetaja: TIINA GILL

Teede talvised seisunditasemed

12.01.17

Igale tasemele on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92 §-iga 28 ka seisunditaseme kehtivusaeg. Tasemel nr 3, millele meie kergteed vastavad,  on selleks kõikidel päevadel kell 6-22. 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92
jõustumiskuupäev 18.07.2015
Tee seisundinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

Toimetaja: TIINA GILL