Sotsiaaltransporditeenus

4.01.24

Kirjeldus
Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudega sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul või sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kelle tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, avalike teenuste kasutamiseks või tööle või õppeasutusse sõitmiseks. Sotsiaaltransporditeenust osutatakse juhuveona Märjamaa vallale kuuluva sõidukiga tellimisel tellija määratud ajal ja liikumisteel või korraldatakse teenusepakkuja kaudu. 

Teesusepakkujad:

Korraldatud sotsiaaltransporditeenuse eest võetakse teenuse kasutajalt tasu. Teenuse hinna arvestuse aluseks on teenuseosutaja kehtestatud hind ühe läbitud kilomeetri kohta.

Juhul kui teenuse kasutaja ei ole võimeline majanduslikust olukorrast tulenevalt teenuse eest tasuma, siis on isikul võimalik taotleda ametiasutuselt toetust. Sotsiaaltranspordikulude piirmääraks on 100 eurot ühele taotlejale kalendriaastas. 

Hüvitise saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus, v.a juhul, kui hüvitist saab anda ennetavalt.

Kestvus
Hüvitise andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest alates.

Õigusaktid

VASTUTAVAD AMETNIKUD: 
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu, egela.eensalu@marjamaa.ee, tel 5199 5657
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi (Vigala osavald), ilme.roosi@marjamaa.ee, tel 525 8919
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego, eneli.rego@marjamaa.ee, tel 5326 8175 

 

TAOTLEMINE 

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab sotsiaaltransporti saama õigustatud isik esitama ametiasutusele reeglina kümne tööpäeva enne teenuse vajadust taotluse. Taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg ja sihtkoht või marsruut. Taotluse võib esitada mistahes viisil (suuliselt, kirjaga, e-postiga). Tellimus loetakse kokku lepituks, kui tellija ja ametiasutus on kinnitanud teenuse osutamise aja kuupäevaliselt ja kellaajaliselt. 
 

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtt eelregistreerimisega, sotsiaaltööspetsialistide vastuvõtt T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Viide

 

Hüvitise saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus, v.a juhul, kui hüvitist saab anda ennetavalt.

Taotluses tuleb märkida:

  • määrusega sätestatud sotsiaalteenuse või -toetuse liik ehk taotletav abi;
  • taotleja ees- ja perekonnanimi ning isiku sünniaeg või isikukood;
  • taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  • hüvitise saamise õiguse tekkimise või hüvitise andmiseks olulised asjaolud, sh vajadusel andmed kolmandate isikute kohta;
  • vajadusel määruses sätestatud täiendavad andmed;
  • toetuse maksmise viis (sularahas või ülekandega panka);
  • raha maksmisel ülekandega panga arvelduskontole vastava arvelduskonto omaniku nimi ning arvelduskonto number;
  • taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri.

Taotlus esitatakse üldjuhul kirjalikult või elektrooniliselt. Üldjuhul on taotluse esitamine vormivaba. 

Vastuvõtt Märjamaa vallavalitsuses eelregistreerimisega.

 

Toimetaja: TIINA GILL