Vaimse tervise toetamine Märjamaa vallas

12.10.23

Märjamaa vald sai Sotsiaalministeeriumilt toetuse meetmest „Vaimse tervise teenuse osutamine kohalikele omavalitsustele aastal 2023."  

Toetuse eesmärgiks on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumist, et seeläbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

Märjamaa valla elanikel on võimalik saada toetuse raames erinevaid vaimse tervise teenuseid: psühholoogilist nõustamist, kogemusnõustamist, perenõustamist, kunstiteraapiat ja muusikateraapiat. Eelpool nimetatud meetme kaudu osutab teenust MTÜ Ojaveere.
Teenusele jõudmiseks palume ühendust võtta MTÜ-ga Ojaveere telefonil 5866 3300, e-post info@ojaveere.ee või Märjamaa Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistiga Maiken Kask  tel 5912 4683, e-post: maiken.kask@marjamaa.ee..

Projekti toetuse summa on 12 746,80 eurot.

Teenuseid osutatakse kuni 31. detsembrini 2023 või kuni eelarve täitumiseni. Märjamaa valla elanikele on teenused tasuta.  

Teenuse eest tasub vallavalitsus koostöös Sotsiaalministeeriumiga.


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Märjamaa vallas III

23.03.23

2014-2020.2.05.20-0347

 

Taotleja ja elluviija: Märjamaa Vallavalitsus.

Toetaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus. 

Meede „2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks". Taotlusvoor „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine (III voor)  

Kavandatud kogumaksumus:  15 531,00 eurot (sh abikõlbulik kulu kokku 9265,00 eurot), millest  struktuuritoetus oli 7875,25 eurot ja valla omaosalus abikõlbulikest kuludest 1389,75 eurot ning valla omaosaluse lisavahendid 6266,00 eurot.

Projekti periood: 2021-2023.

Projekti eesmärk: Võimaldada puudega inimestele teistega võrdväärseid tingimusi liikumiseks ja hügieenitoiminguteks. Märjamaa valla erivajadustega inimeste elukvaliteedi parandamine, parema iseseisva toimetuleku tagamine, tööturul osalemise eelduse loomine ja hooldajate koormuse vähendamine.

Projekti tulemused: Projektis osalemise tulemusena on kahe puudega inimese eluruum kohandatud vastavaks nende vajadustele. Projektiga parandati erivajadustega inimeste hügieenitingimusi ning liikuvuse parandamisega seotud tingimusi. Projekti elluviimise tulemusel saavad puudega isikud teha iseseisvalt vajalikke hügieenitoiminguid ning puudega isiku hooldajad saavad neid paremini abistada. Selle läbi paranes oluliselt nende inimeste elukvaliteet.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevis Välja-Tamme kergliiklustee rajamine

22.12.23

Märjamaa alevis Välja kergliiklustee rajamisega parendatakse elanikkonna jaoks juurdepääsu avalikele ja kaubanduslikele teenustele, edendatakse inimeste liikumisvõimalusi ning ennetatakse liiklusõnnetuste osakaalu suurenemist. Rajatav kergliiklustee vastab elanike ja külastajate liikumisvajadusele ning moodustab tervikliku võrgustiku Märjamaa-Orgita ning Märjamaa-Sõtke kergliiklusteedega. Projekti tulemusema luuakse turvalisem elukeskkond.

Meede: „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse" 

Projekti kogumaksumus: 260 938,46 eurot

Projekti toetusest hüvitatavad kogukulud: 250 061,50 eurot

Maksimaalne toetuse summa: 167 541,21 eurot

Abikõlblikkuse periood: 18.04.2022 - 29.12.2023

Projekti eesmärk: Märjamaa alevis Välja kergliiklustee rajamise eesmärgiks on suurendada jalgsi liikujate ja säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu, parendada elanikkonna jaoks juurdepääsu avalikele ja kaubanduslikele teenustele ning vähendada jalgsi liiklejate liiklusõnnetuste riske.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa staadioni rekonstrueerimine

30.09.22

Märjamaa vald sai Maakondlike arengustrateegiate elluviimise 2021 teotusmeetmest projekti „Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine - Märjamaa staadioni rekonstrueerimine"  elluviimiseks toetust. Projekti kogumaksumus 760 038,00 eurot, millest toetus 160 000 eurot.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa ujula katuse rekonstrueerimine

30.09.22

Märjamaa vald sai Maakondlike arengustrateegiate elluviimise 2019 teotusmeetmest projekti „Märjamaa ujula katuse rekonstrueerimine" elluviimiseks toetust. Projekti kogumaksumus 129301,07 eurot, millest toetus 80 000 eurot.

Toimetaja: TIINA GILL
18.12.20
Toimetaja: TIINA GILL

Järta tervisespordikeskusesse paigaldati väliinventar

18.12.20

Märjamaa Vallavalitsuse esitas Raplamaa Partnerluskogu kaudu LEADER meetmesse projekti „Järta tervisespordikeskuse väliinventari soetamine ja paigaldamine", mis sai positiivse rahastamisotsuse. Projekti raames soetati ja paigaldati Järta tervisespordikeskuse territooriumile prügimaja, välikäimlad, infostend ja 3  varjualused koos istepinkide ning lauaga. 

Koostööpartneriks projekti eluviimisel oli RAK Ehitused OÜ


 

 

 

Suur aitäh kõigile, kes aitasid projekti ellu viia!

 
Fotod: Kirsti Mau

Toimetaja: TIINA GILL

Järta tervisespordikeskusesse paigaldatakse väliinventar

18.02.21

Märjamaa Vallavalitsuse esitas 2019. a projekti „Järta tervisespordikeskuse väliinventari soetamine ja paigaldamine" Raplamaa Partnerluskogu LEADER meetmesse, mis sai positiivse rahastamisotsuse.

Projektiga seoses soetati ja paigaldati Järta tervisespordikeskuse territooriumile väliinventar (prügimaja, välikäimlad, infostend, varjualused koos istepinkide ning lauaga). 

 

Projekti toetas Raplamaa Partnerluskogu LEADER meede.

 

Toimetaja: TIINA GILL
7.10.20
Toimetaja: TIINA GILL

Multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ehitus on alanud

29.05.20


Foto: Kirsti Mau

 

Märjamaa valla kaasava eelarve 2018. a rahvahääletusel II-III koha saanud ning rahastamata jäänud multifunktsionaalse mini-spordiväljaku projekti teostamiseks esitas Märjamaa Vallavalitsus projekti Raplamaa Partnerluskogu LEADER meetmesse, kus projekt sai positiivse rahastamisotsuse.

Projekti raames rajatakse Märjamaa Gümnaasiumi territooriumile olemasoleva korvpalliväljaku asemele multifunktsionaalne kunstmurukattega minispordiväljak, kus on võimalik harrastada erinevaid spordialasid, nt  jalgpall, korvpall, võrkpall ja tennis. Projekti eesmärgiks on viia Märjamaa valla laste, noorte ning täiskasvanute sportimise- ja vaba aja veetmise võimalused uuele ja mitmekülgsemaid võimalusi pakkuvale tasemel.

Tänaseks on alustatud ehitustöödega, mida teostab Tiptiptap OÜ. Tööde teostamise lõpptähtaeg on 31.07.2020. a.

Objekti valmimist toetab Raplamaa Partnerluskogu LEADER meede.

Toimetaja: TIINA GILL
7.10.20
Toimetaja: TIINA GILL
7.10.20
Toimetaja: TIINA GILL
7.10.20
Toimetaja: TIINA GILL