Metsanurga piirkonna sademevee taaskasutussüsteemi rajamine

14.11.22
Projekti nimi
Project Title
Metsanurga piirkonna sademevee taaskasutussüsteemi rajamine
Establishment of a Rainwater Recovery System in Metsanurga Area
Periood
Period
01.11.2022-23.04.2024
Lühikirjeldus
Short Discription

Projekti eesmärk on luua sademevee taaskasutussüsteem läbi sademeveetrassi ja kogumistiigi rajamise, kliimamuutustest tingitud kuumalainetega ja üleujutustega kaasnevate võimalike kahjude ennetamiseks 2024. aasta aprilliks. Projekti raames rajatakse Metsanurga tänava alla sademeveetrass, millega liituvad ümberkaudsed ettevõtjad. Tootmis- ja laoplatsidelt kogutav sademevesi läbib puhastusseadme, misjärel suunatakse vesi rajatavasse sademeveetrassi ning kogutakse taaskasutamise eesmärgil
The goal of the project is to create a rainwater recycling system through the construction of a rainwater pipeline and a collection pond by April 2024, to prevent possible damages caused by heat waves and floods due to climate change. As part of the project, a stormwater pipeline will be built under Metsanurga Street, which will be joined by the surrounding businesses. The rainwater collected from the production and storage sites passes through a cleaning device, after which the water is directed to the rainwater pipeline to be built and collected for reuse.

Rakendusüksus
Implementation unit

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, Meede "2014-2021.1.6 Climate Change Mitigation and Adaptation"
Environmental Investment Center, Measure "2014-2021.1.6 Climate Change Mitigation and Adaptation"

Eelarve
Budget
Toetuse summa/Grant amount  298 379,75 eurot
Omafinantseeringu summa/Self-financing amount  52 655,25 eurot
Projekti kogumaksumus/Total Project Cost  351 035 eurot
Toetust antakse Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismist, doonoriikideks on Norra, Island ja Liechtenstein.
The support is provided by the Financial Mechanism of the European Economic Area, the donor countries are Norway, Iceland and Liechtenstein.
Kontakisik
Contact
Annika Urbel, annika.urbel@marjamaa.ee, tel 5306 3415
   
   

 

Toimetaja: TIINA GILL