Kaevetööde loa taotlemine

3.04.24

Kirjeldus

Märjamaa Vallavolikogu 19.09.2017 määrusega nr 83 vastu võetud „Märjamaa valla kaevetööde eeskiri" reguleerib kaevetööde projekteerimist, korraldamist ja tegemist Märjamaa valla haldusterritooriumil kõigi isikute poolt. Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetöödel kalmistutel ja karjäärides ning eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel.

Avariikaevetöö tegemiseks ei ole nõutav kaevetööde luba, kui tee ja haljastus taastatakse hiljemalt kahe ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest. Tööde teostamisel üle kahe ööpäeva vormistatakse kaevetööde luba Märjamaa valla kaevetööde eeskirja kohaselt.

Kaevetööde teostamiseks esitab taotleja allkirjastatud avalduse kaevetööde loa väljastamiseks koos kaevetööde tegemise maa-ala asendiplaaniga kas e-vormina või paberkandjal Märjamaa Vallavalitsusele (marjamaa@marjamaa.ee või aadressil Tehnika tn 11, Märjamaa alev, Rapla maakond). Kaevetööde avaldus esitatakse Märjamaa Vallavalitsusele 10 päeva enne planeeritavate kaevetöödega alustamist.

Kestvus
Kohaliku omavalitsuse üksus väljastab kaeveloa või lükkab kaeveloa avalduse tagasi 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates kaeveloa avalduse registreerimisest Märjamaa Vallavalitsuses.

Õigusaktid

 

VASTUTAVAD AMETNIKUD:
Ehitusspetsialist Helgi Tammaruhelgi.tammaru@marjamaa.ee, tel 5305 2423
Teedespetsialist Annika Plamus
annika.plamus@marjamaa.ee, tel 5306 3415

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 



TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallavalitsusest. Vastuvõtt eelregistreerimisega.


Viide

  • Kaevetööde loa taotlus rtf, pdf

 

Toimetaja: TIINA GILL