Märjamaa valla ettevõtluskeskkonna kirjeldus

10.08.23

Statistikaameti andmete alusel on Märjamaa vallas 2022. aasta seisuga registreeritud  863 ettevõtet, millest majanduslikult aktiivseid ettevõtteid kokku 603. Majanduslikku aktiivust iseloomustab pigem mikroettevõtete rohkus. Märjamaa vallas oli 2022. aastal 826 mikroettevõtete, 34 väikeettevõtete ja 3 keskettevõtet.  Tegevusala järgi on kõige enam põllumajandus, metsamajandus ja kalapüügi valdkonnaga tegelevaid ettevõtteid (241 ettevõtet), järgmisena ehitusvaldkonnaga tegelevaid ettevõtteid (127 ettevõtet) ja kolmandana hulgi- ja jaekaubandus ning mootorsõidukite ja mootorrataste remondiga tegelevaid ettevõtteid (101 ettevõtet).

Äriregistri andmetel on registreeritud Märjamaa valda ettevõtlusvormi järgi 7 aktsiaseltsi, 325 füüsilisest isikust ettevõtjat, 1 maaparandusühistu, 112 mittetulundusühingut, 1019 osaühingut, 1 sihtasutus, 7 tulundusühistut ja 6 usaldusühingut. 

Töötajate arvu poolest on suurimateks ettevõteteks Oniar OÜ, Timberston OÜ, Joutsen OÜ.

2023. aasta 1. jaanuari seisuga oli Märjamaa valla rahvastikust 61,8% tööealised (vanus 15-64), 13,7% tööeast nooremad (vanus 0-14) ja 24,5% tööeast vanemad (vanus 65+). Suurimad vanuserühmad on tööealised vanuses 50-54 (589), 55-59 (558) ja 45-49 (519) ning lähiaastatel pensioniikka jõudvad elanikud vanuses 60-64 (514).
 

Ettevõtlusega alustamine

Ettevõtte õigusliku vormi järgi eristatakse Eestis füüsilisest isikust ettevõtjaid (FIE) ja äriühinguid. Füüsilisest isikust ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks. Äriühinguteks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu.

Äri alustamisel, kasvatamisel ning eksporditegevuse arendamisel toetavad ettevõtjaid maakondlikud arenduskeskused (MAK). MAKid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist, korraldavad koolitusi ja teabepäevi, abistavad toetuste leidmisel ja taotluste kirjutamisel, aitavad luua kontakte jpm. MAKid tegutsevad kõigis 15 maakonnas. Rapla maakonnas toimeta Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskus.

Alustav ettevõtja ja FIE saab täiendavat infot riigiportaalist eesti.ee ning samuti Maksu- ja Tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/ettevotjale.

 

Rahastamisvõimalustest 

  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust. EASi fookuses on toetada ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut
  • Sihtasutus KredEx tagab ja rahastab investeeringuid, mis aitavad ettevõtetel areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda. Kredex pakub ettevõtetele laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi.
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) jagab riiklikke toetusi ning korraldab Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste andmist. Samuti saab PRIA kaudu taotleda Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning turukorralduslikke toetusi.
  • Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastab erinevaid keskkonnaprojekte. Samuti on KIKist võimalik taotleda projektide elluviimiseks sihtotstarbelist keskkonnalaenu.
  • Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest on ettevõtetel võimalik taotleda toetust avatud taotlusvoorude kaudu vastavalt konkreetsete toetusmeetmetele.
  • Loov Eesti ja Loov Euroopa kodulehelt saab teavet loomemajanduse ettevõtete rahastamise võimaluste kohta.
  • Eesti Töötukassa ettevõtluseda alustemise toetus
  • Riigi Tugiteenuste Keskus

 

Märjamaa piirkonnas tegutsevad aktiivsed ettevõtjate ühendused:

 

Lisainfo:

KOV hanked on leitavad riigihangete registrist

KOV vara müük toimub vastavalt Märjamaa vallavara eeskirjale.

 

Ettevõtlusega seotud küsimustes palume vallavalitsuses pöörduda abivallavanema Villu Karu poole: villu.karu@marjamaa.ee; tel 5620 5403.

Toimetaja: TIINA GILL