Erivajadusega laps

15.02.17

Erivajadusega on laps , kelle võimetest, terviseseisundist, kultuurilisest taustast või isiksuseomadustest tingitud on vajalik teha muudatusi või kohandusi last ümbritsevas keskkonnas tema arenguvajaduste toetamiseks.

Toimetaja: TIINA GILL

Puudega laps

15.02.17

Puue on inimese tervislikust seisundist tulenev vaegus või kõrvalekalle, mille korral on inimesel takistusi ja raskusi teistega võrdsetel alustel igapäevaelus hakkama saada ning ühiskonnaelus osaleda.

Lapsel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest järgmiselt: sügav, raske või keskmine puue

Puudega laps

 
Toimetaja: TIINA GILL

Tugiteenused ja toetused erivajadusega ja puudega lapsele

17.02.17

Erivajadustega ja puuetega lastel on õigus saada nende vajadusest ja puudest tulenevalt ette nähtud eritoetusi, -teenuseid ja abivahendeid.

Lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenus raske ja sügava puudega lapsele Euroopa Sotsiaalfondi raames

Avaldus esitatakse Sotsiaalkindlustusametile

 

Raplamaa Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

  • sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
  • koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
  • alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

 

Parkimiskaart puudega lapse sõidutamisel

Puudega lapse vanem või muu lapse seaduslik esindaja saab taotleda liikumis- või  nägemispuudega lapse sõidutamisel parkimiskaarti. Parkimiskaart antakse lapsele, kellel on:

  • keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle või
  • ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart on tasuta ja seda saab taotleda Märjamaa valla sotsiaalosakonnast. Kaasa võtke palun lapse puude määramise otsus ja perearsti tõend ning foro suurusega 3x4 cm.

 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused

Lisaks on võimalik taotleda sotsiaaltoetust Märjamaa valla eelarvest. 
Avaldus

Toimetaja: TIINA GILL