Matusetoetuse taotlus

Kirjeldus
Valla eelarvest makstav matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.

Matusetoetust on üldises korras õigus saada isiku, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on Märjamaa vald, matuse korraldajal.

Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

Matusetoetuse saamiseks peab matusekorraldaja esitama Märjamaa Vallavalitsusele kirjaliku vormikohase avalduse kahe kuu jooksul isiku, kelle matusekulude katmisel hüvitist saama õigustatud isik osales, surmapäevast arvates.


Kestvus
Volitatud ametnik teeb otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt matusetoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevale järgneval tööpäeval.

Matusetoetuse määramata jätmisest teatatakse matusetoetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates, märkides ära keeldumise põhjuse.

Matusetoetus makstakse välja matusekorraldaja pangakontole või taotluses märgitud kolmanda isiku arvelduskontole või makstakse välja sularahas kolme tööpäeva jooksul matusetoetuse määramise otsuse tegemisest arvates.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande abi andmise kord (§ 102–104)

VASTUTAV AMETNIK:
Mirjam Aasma, mirjam.aasma@marjamaa.ee, tel 489 8851, 5860 2209

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtt eelregistreerimisega.

Viide