Märjamaa valla 2023. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on selgunud

25.05.23

Märjamaa vallavalitsus kinnitas 24.05.2023 rahvahääletuse hääletamistulemuste paremusjärjestuse:

1.

Madalseiklusrada Vana-Vigala Põhikooli juurde

351 häält

2.

Mänguväljaku uuendamine Kivi-Vigala lasteaia vahetus läheduses

308  häält

 

2023. aastal kuulub realiseerimisele ettepanek „Madalseiklusrada Vana-Vigala Põhikooli juurde".

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Tänasest algas kaasava eelarve rahvahääletus

17.04.23

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Märjamaa vallas seisuga 17.04.2023. Hääletada saab ühe endale meelepärase ettepaneku poolt kas elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS või isiklikult Märjamaa vallavalitsuses või Märjamaa valla raamatukogudes.

VOLISe kaudu hääletades tuleb minna lehele www.volis.ee, sisse logida, valida omavalitsuste loetelust Märjamaa vald, siis ülevalt realt Osale ning valida Kaasav eelarve 2023. Seejärel avaneb kaasavat eelarvet tutvustav leht, kus vaab tutvuda ettepanekutega. Valides endale meelepärase ettepaneku lehe, vajuta nuppu Hääleta.


Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2023 ettepanekute rahvahääletus toimub 17. aprillist - 05. maini 2023

29.03.23

Märjamaa valla kaasavasse eelarvesse 2023 sai ettepanekuid esitada 1.-30. november 2022. Tähtaegselt esitati viis ettepanekut.

Märjamaa valla kaasava eelarve 2023 ettepanekute analüüsimise ja sõelumise tulemusena otsustas Märjamaa vallavalitsus 29.03.2023 istungil mitte suunata rahvahääletusele järgmised ettepanekud:

 1. Galerii peatus. Põhjendus: ei vasta kaasava eelarve menetlemise korra § 4 lg 2 nõudele - kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete alusel ettepaneku esitamise hetkel Märjamaa vallas. Esitaja elukoht on registreeritud Tallinnasse.
 2. Kergtee valgustuse ja istepinkidega Valgu küla ja Kupja karjääri vahele. Põhjendus: ei vasta kaasava eelarve menetlemise korra nõuetele. Ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul (nõue § 4 lg 5), realiseeritud kaasava eelarve objekt peab olema kasutamiseks lõplikult valmis (nõue § 2 lg 3), kaasava eelarve suuruseks on igal eelarveaastal 20 000 eurot (§2 lg 4). Ettepanekut ei ole võimalik ellu viia määratud ajaks, kuna eelnevalt on vaja koostada ehitusprojekt ning see kooskõlastada Transpordiametiga, teostada maakorralduslikud toimingud ja alles siis saab hakata ehitama. Kaasaav eelarve raames peab olema investeering lõplikult valmis, seega ei ole võimalik töid teostada etappide  kaupa. Esitatud ettepanek ei mahu kaasava eelarve rahalistesse piiridesse, kuna kergliiklustee rajamiseks ei piisa 20 000 eurost.
 3. Vana-Vigala Tamme tee hiilguse taastamine ja hoidmine. Põhjendus: ei vasta kaasava eelarve menetlemise korra § 2 lg 1 nõudele – kaasava eelarve objektiks on Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt. Valla teede hooldus tuleb teostada valla teedele eraldatud rahadest. Pinkide paigaldamine ei ole investeering, kuna põhivara maksumus peab olema vähemalt 10 000 eurot.

Märjamaa vallavalitsus suunas rahvahääletusele Märjamaa valla kaasavasse eelarvesse 2023 esitatud järgmised ettepanekud:

 

 1. Madalseiklusrada Vana-Vigala Põhikooli juurde

Eesmärgiks on rajada Vana-Vigala Põhikooli vahetusse lähedusse madalseiklusrada.  Planeeritud on vähemalt 5 posti, 5 platvormi, 5 rada, mille hulgas on vähemalt 16 erinevat atraktsiooni/seiklusharjutust. Madalseiklusrada võimaldab rikastada Vana-Vigala lasteaia, põhikooli ja tehnika-ja teeninduskooli õpilaste ning teiste noorte liikumisharjumusi ja vaba aja veetmise võimalusi. Madalseikluspargi asukoht valitakse selliselt, et tegevusega ei kaasne puude raiet ega kahjustumist, kirjeldatud tegevust võib pidada ala kasutamiseks puhkemajanduslikul eesmärgil, mis on üheks pargi kaitse-eesmärgiks.

 

 

 1. Mänguväljaku uuendamine Kivi-Vigala lasteaia vahetus läheduses

Eesmärgiks on lahendada amortiseeruva mänguväljaku probleem ning rajada uuendatud ohutu, vastupidav ja lapsesõbralik ala. Planeeritud on multifunktsionaalne mängulinnak, kiik nii beebi- kui ka tavaistmega, vedrukiik ja liivast turvaala. Kivi-Vigala kooli ja lasteaia vahel on rekonstrueeritud staadion ja jõulinnak ning uuendamist vajav mänguväljak. Mänguväljakut on järgemööda proovitud parandada, kuid kahjuks lõputult aina vananevat rajatist turgutada ei saa. Kuna tegemist on olulise mänguväljakuga noorte liikumismarsruudil, siis on tähtis selle turvalisus ja sobivus eale.

 

 

 

 

Kaasava eelarve 2023 ettepanekute tutvustav infopäev toimub 12.04.2023 kl 17.00 Märjamaa Vallavalitsuses (Märjamaa alev, Tehnika tn 11).

Märjamaa valla kaasava eelarve 2023  rahvahääletus toimub 17. aprillist kuni 05. maini 2023. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Märjamaa vallas Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 17.04.2023. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Rahvahääletusel saab oma häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl. Hääletada saab kas elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala). Isiklikult saab hääletada eelnimetatud asutustes nende lahtiolekuaegadel.

 

KAASAVA EELARVE KAMPAANIA TEGEMISE HEA TAVA

Hea tava on abiks kaasava eelarve ideede tutvustamisel ja toetajate leidmisel ning on mõeldud ideede autorite ning kaasava eelarve korraldajate sõbraliku kokkuleppena.

 • Märjamaa Vallavalitsus tutvustab kõiki ideid võrdsetel alustel.
 • Idee reklaam tutvustab lisaks ideele endale kaasavat eelarvet laiemalt.
 • Idee reklaam toob välja idee vajalikkust ja häid külgi, kuid ei heida negatiivset valgust teistele ideedele.
 • Hoidutakse häälte ostmisest (hääletajatele materiaalsete hüvede lubamisest) ning tegevustest, mis võivad mõjuda häälte ostmisena.
 • Ideede esitajad on kogukonna sees kättesaadavad, esindavad oma ideed ja jagavad vajadusel infot nii konkreetse idee kui ka kaasava eelarve protsessi kohta.
 • Hääletamise läbiviijaks on Märjamaa Vallavalitsus, et tagada hääletusprotsessi usaldusväärus, ühetaolisus ja hääletajate võrdne kohtlemine. Seega on taunitav täiendavate hääletuspunktide ja –võimaluste loomine.
 • Avalikus ruumis toimuvad üritused (sh ka erikujuliste ja suurte reklaamikandjate paigaldamine) kooskõlastatakse vallavalitsusega. Selleks tuleb täita avaliku ürituse taotlus, mille leiab SIIT. Lisainfot saab kultuurinõunikult Heli Lints, heli.lints@marjamaa.ee tel 5305 7735. Kui üritus või reklaam on kavas paigutada maa-alale, mis ei kuulu linnale, siis küsitakse luba ka omanikult. Välireklaami paigaldamise eeskirja leiab  SIIT.
 • Idee esitajad vastutavad reklaami koristamise eest kampaania lõppedes.
 • Hea tava rikkumistest antakse teada Märjamaa Vallavalitsusele, kellel on õigus kajastada rikkumisi kodulehel kaasavat eelarvet puudutavate infomaterjalide juures.
 • Märjamaa Vallavalitsus on tänulik talle saadetava info eest (sh fotod, videod), kuidas ideede autorid oma ideid reklaamivad (info edastada aadressile kirsti.mau@marjamaa.ee). Selle eesmärk on leida ja talletada häid näiteid kaasava eelarve protsessi kohta ning saada kasulikke õppetunde kaasava eelarve edaspidiseks korraldamiseks.

 

Lisainfo: Märjamaa Vallavalitsuse arendusspetsialist Kirsti Mau, 5302 1768, kirsti.mau@marjamaa.ee


Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2023 ideekorje

3.11.22

Kutsume kõiki kaasava eelarve ideekorjele, et selgitada välja, mis on kogukonnale oluline ning kuidas 2023. aastal 20 000 euro eest valla elu edendada.

Märjamaa vallavalitsus ootab kaasavasse eelarvesse ettepanekuid 1. kuni 30. novembrini 2022.

Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve objektiks ei saa olla ettepanek, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu.

Kaasava eelarve suuruseks on 20 000 eurot.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel ettepaneku esitamise hetkel Märjamaa vallas.

Ettepanekud tuleb esitada kaasava eelarve ettepaneku esitamise vormil Märjamaa Vallavalitsusele e-postiga marjamaa@marjamaa.ee või tavapostiga Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev. 

KAASAVA EELARVE ETTEPANEKUTE ESITAMISE VORM

 

Pane oma idee kirja, võib olla saab just Sinu oma teoks!  

Toimetaja: TIINA GILL