Varjupaigateenus

17.03.23

Kirjeldus

Varjupaigateenuse eesmärk on täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma, ajutise ööbimiskoha võimaluse tagamine.

Kui sotsiaalhoolekande seaduse alusel on varjupaigateenusele kehtestatud riikliku määrusega täpsustatud eesmärk, sisu ja nõuded, lähtub ametiasutus varjupaigateenuse korraldamisel lisaks käesoleva määrusega sätestatule ka riikliku õigusakti nõuetest.

Varjupaigateenust on õigus saada sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kes viibib abivajaduse hetkel Märjamaa valla haldusterritooriumil, kellel puudub ööbimiskoht ja kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta tagama ning kellele ei ole võimalik mõne muu sotsiaalhoolekandelise hüvitise või meetmega alalist ööbimiskohta tagada.

Varjupaigateenuse saamiseks võib isik esitada taotluse, kuid ametiasutus on kohustatud teenuse korraldama ka taotlust esitamata.

Taotlust esitamata peab ametiasutus välja selgitama isiku tahte ja nõusoleku varjupaika suunamiseks.

Varjupaigateenuse tagamiseks on ametiasutus kohustatud selgitama isiku või asutuse, kes on valmis Märjamaa valla haldusterritooriumil asuvatele varjupaigateenust vajavatele isikutele vastavat teenust osutama.

Võimalusel osaleb varjupaigateenust saama õigustatud isik varjupaigateenuse eest tasumisel vastavalt varjupaigateenuse osutaja kehtestatud hinnakirjale või kokkuleppele ning isiku majanduslikele võimalustele.

Varjupaigateenuse hinna see osa, mille eest ei ole teenusesaaja oma varalisest seisukorrast lähtuvalt võimeline tasuma, tasutakse Märjamaa valla eelarvest.

Teenuse eest tasumise aluseks on teenuse osutamiseks sõlmitud leping. Teenuse eest tasutakse Märjamaa vallale esitatud arvete alusel.

Õigusaktid

 

VASTUTAVAD AMETNIKUD: 
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu, egela.eensalu@marjamaa.ee, tel 5199 5657
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi (Vigala osavald), ilme.roosi@marjamaa.ee, tel 489 4777
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego, eneli.rego@marjamaa.ee, tel 5326 8175 

 

TAOTLEMINE 

Varjupaigateenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus vabas vormis.

Taotluses tuleb märkida:

  • määrusega sätestatud sotsiaalteenuse või -toetuse liik ehk taotletav abi;
  • taotleja ees- ja perekonnanimi ning isiku sünniaeg või isikukood;
  • taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  • hüvitise saamise õiguse tekkimise või hüvitise andmiseks olulised asjaolud, sh vajadusel andmed kolmandate isikute kohta;
  • vajadusel määruses sätestatud täiendavad andmed.


Vastuvõtuajad Märjamaa vallavalitsuses: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

 

 

 

Toimetaja: TIINA GILL