Märjamaa valla üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

2.09.22
Joonised JOONIS-1 Märjamaa ÜP ESKIISLAHENDUS_1300x1700_300dp 18-03-2022
JOONIS-2 Märjamaa ÜP VV Märjamaa alev ja Origta_A1 18-03-2022
JOONIS-3 Märjamaa ÜP VV Varbola_A3 18-03-2022
JOONIS-4 Märjamaa ÜP VV Sipa_A3 15-12-2021
JOONIS-5 Märjamaa ÜP VV Vana-Vigala_A2 15-12-2021
JOONIS-6 Märjamaa ÜP VV Laukna_A3 15-12-2021
JOONIS-7 Märjamaa ÜP VV Teenuse_A3 15-12-2021
JOONIS-8 Märjamaa ÜP VV Kivi-Vigala_A3 15-12-2021
JOONIS-9 Märjamaa ÜP VV Kasti_A3 15-12-2021
JOONIS-10 Märjamaa ÜP VV Valgu_A3 19-04-2022
Märjamaa ÜP VV LEPPEMÄRGID 18-03-2022
Lisad LISA 5 Väärtuslike maastike skeemid Avaste pank, Jalase väärtuslik maastik, Kivi-Vigala väärtuslik maastik, Konuvere väärtuslik maastik, Maidla väärtuslik maastikMärjamaa väärtuslik maastik, Paeküla väärtuslik maastik, Pajaka väärtuslik maastik, Põlli-Varbola väärtuslik maastik, Päärdu mõis ja Pallase väärtuslikud maastikud, Russalu-Lümandu väärtusliku maastik, Sipa ja Kohatu väärtuslikud maastikud, Teenuse väärtuslik maastik, Vaimõisa väärtuslik maastik, Vana-Vigala väärtuslik maastik, Velise-Valgu-Nurtu väärtuslik maastik
Lisa 1. Üldosa
Lisa 2. Märjamaa valla rahvastikuprognoos aastani 2040
Lisa 3. Ettevõtlus Märjamaa vallas
Lisa 4. Märjamaa valla pärandkultuuriobjektide loetelu
Seletuskiri Marjamaa valla seletuskiri_eskiis_09_03-2022

 

ESKIISI avalik väljapanek ja ideekorje toimumise aeg on 20.04.2022 – 20.05.2022. Koostatavat üldplaneeringut tutvustatakse INFOPÄEVAL, mis toimub 19.04.2022 kell 18:00 Märjamaa Rahvamajas.

Üldplaneeringu ESKIISI materjalid leiate ülalt ning paberkujul on eskiisi joonised väljas tutvumiseks vallamajas (aadressil Tehnika 11, Märjamaa alev) ja Märjamaa raamatukogus (aadressil Pärnu mnt 56, Märjamaa alev) ning  Kivi-Vigala haruraamatukogus (aadressil Lasteaia 3, Kivi-Vigala küla). Raamatukogudes saab tutvuda ka üldplaneeringu eskiisi veebirakendusega ning esitada ettepanekuid.

Üldplaneeringu eskiisiga saab tutvuda ning ettepanekuid ideekorjeks esitada avalikustamise perioodil veebirakenduse kaudu järgneval lingil https://elle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fcf1856c9a0a4a7e9cab5c576e645a49

Valminud veebirakenduse abil soovib vallavalitsus kaasata vallakodanikke üldplaneeringu koostamise protsessi. Ideekorje kaardile on võimalik esitada asukohast lähtuvaid ideid ja ettepanekuid, mis aitavad vallal edasist arengut suunata.

Oodatud on kõik ettepanekud mis on lahendatavad üldplaneeringuga, muuhulgas ootab vallavalitsus ideekorje raames ettepanekuid järgnevatele teemadele:

 • maakasutuse planeerimise ettepanekud (nt tootmisalade, ärimaade, elamualade, puhkealade, sotsiaalobjektide, uute matkaradade jms planeerimine);
 • üleujutusalade asukohtade ära märkimine;
 • ehituskeeluvööndi vähendamise või suurendamise ettepanekud;
 • asustusüksuste piiride muutmise ettepanekud;
 • miljööala piiri ettepanekud;
 • kohaliku kaitse alla võetavate objektide ettepanekud (nt puud, hiied, kivid, jne).
 • puhkemetsade vajadus;
 • ülevallalise tähtsusega objektide vajadus  (ehk milliste objektide jaoks tuleks Märjamaa vallas maad planeerida)?

Lisaks on oodatud ka ettepanekud teistel teemadel, mis puudutavad üldplaneeringut ja valla arengut.

Lisaks veebirakendusele saab ettepanekuid esitada e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.ee. Kõik esitatud ettepanekud töötatakse läbi ja ettepanekute kohta antakse tagasiside valla kodulehekülje kaudu.

Üldplaneeringu eesmärgiks on Märjamaa valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste kujundamine, ruumilise arenguga kaasneda võivate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine, maa-aladele jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima rakendamise. 

Üldplaneeringu koostamisel on põhifookus valla ruumilise arengu põhimõtete ja visiooni kujundamisel: määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused ning maakasutuse tasakaalustatud juhtotstarbed, antakse suunised detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste väljastamiseks piirkondlikest eripäradest lähtuvalt, määratakse tingimused teede, tehnovõrkude jm rajatiste kavandamiseks ja lahendatakse muud Märjamaa valla spetsiifikast tulenevad vajadused.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja ideekorje

3.01.24

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS KORRALDAB MÄRJAMAA VALLA ÜLDPLANEERINGU ESKIISI AVALIKU VÄLJAPANEKU JA IDEEKORJE

 ESKIISI avalik väljapanek ja ideekorje toimumise aeg on 20.04.2022 – 20.05.2022. Koostatavat üldplaneeringut tutvustatakse INFOPÄEVAL, mis toimub 19.04.2022 kell 18.00 Märjamaa Rahvamajas.

Üldplaneeringu ESKIISI materjalid leiab alates 04.04.2022 Märjamaa valla kodulehelt
Valdkonnad > Ehitus, planeerimine, teed > Üldplaneering > Uue üldplaneeringu koostamine https://marjamaa.ee/uue-uldplaneeringu-koostamine ning paberkujul on eskiisi joonised väljas tutvumiseks vallamajas (aadressil Tehnika 11, Märjamaa alev) ja Märjamaa raamatukogus (aadressil Pärnu mnt 56, Märjamaa alev) ning  Kivi-Vigala haruraamatukogus (aadressil Lasteaia 3, Kivi-Vigala küla). Raamatukogudes saab tutvuda ka üldplaneeringu eskiisi veebirakendusega ning esitada ettepanekuid.

Üldplaneeringu eskiisiga saab tutvuda ning ettepanekuid ideekorjeks esitada avalikustamise perioodil veebirakenduse kaudu järgneval lingil https://elle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fcf1856c9a0a4a7e9cab5c576e645a49

Valminud veebirakenduse abil soovib vallavalitsus kaasata vallakodanikke üldplaneeringu koostamise protsessi. Ideekorje kaardile on võimalik esitada asukohast lähtuvaid ideid ja ettepanekuid, mis aitavad vallal edasist arengut suunata.

Oodatud on kõik ettepanekud mis on lahendatavad üldplaneeringuga, muuhulgas ootab vallavalitsus ideekorje raames ettepanekuid järgnevatele teemadele:

 • maakasutuse planeerimise ettepanekud (nt tootmisalade, ärimaade, elamualade, puhkealade, sotsiaalobjektide, uute matkaradade jms planeerimine);
 • üleujutusalade asukohtade ära märkimine;
 • ehituskeeluvööndi vähendamise või suurendamise ettepanekud;
 • asustusüksuste piiride muutmise ettepanekud;
 • miljööala piiri ettepanekud;
 • kohaliku kaitse alla võetavate objektide ettepanekud (nt puud, hiied, kivid, jne).
 • puhkemetsade vajadus;
 • ülevallalise tähtsusega objektide vajadus  (ehk milliste objektide jaoks tuleks Märjamaa vallas maad planeerida)?

Lisaks on oodatud ka ettepanekud teistel teemadel, mis puudutavad üldplaneeringut ja valla arengut.

Lisaks veebirakendusele saab ettepanekuid esitada e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.ee. Kõik esitatud ettepanekud töötatakse läbi ja ettepanekute kohta antakse tagasiside valla kodulehekülje kaudu.

Üldplaneeringu eesmärgiks on Märjamaa valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste kujundamine, ruumilise arenguga kaasneda võivate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine, maa-aladele jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima rakendamise. 

Üldplaneeringu koostamisel on põhifookus valla ruumilise arengu põhimõtete ja visiooni kujundamisel: määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused ning maakasutuse tasakaalustatud juhtotstarbed, antakse suunised detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste väljastamiseks piirkondlikest eripäradest lähtuvalt, määratakse tingimused teede, tehnovõrkude jm rajatiste kavandamiseks ja lahendatakse muud Märjamaa valla spetsiifikast tulenevad vajadused.

Märjamaa valla üldplaneeringu koostamine on algatatud Märjamaa Vallavolikogu 18.12.2018 otsusega nr 112.

Üldplaneeringuga seotud täiendavate küsimuste korral saab infot Märjamaa Vallavalitsuse planeeringute ja hangete spetsialistilt Ott Valdmalt, tel  5380 5285, ott.valdma@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla uue üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise algatamine

13.03.23

MÄRJAMAA VALLA ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMINE JA ÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 4 lg 1, § 77 lg 1 ja 4, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2 ja § 35 lg 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 11 otsustas Märjamaa Vallavolikogu algatada Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda valla kodulehel, Märjamaa Vallavalitsuse kantseleis ja Vigala Osavallavalitsuse kantseleis.

Märjamaa Vallavolikogu otsus 18. detsember 2018 nr 112 Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

ÜLDPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD JA KSH VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUSE ETTEPANEKUTE ESITAMINE 

Märjamaa valla üldplaneeringu eesmärgiks on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning maa-aladele jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Märjamaa valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded.

Üldplaneeringu lähteseisukohad on (PlanS § 6 lg 12) üldplaneeringu algatamisel või pärast algatamist koostatav dokument, milles planeeringu koostamise korraldaja kirjeldab planeeringu koostamise vajadust, planeeringu koostamise eesmärki, ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada; esitab planeeringu koostamise eeldatava ajakava ning annab ülevaate planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest, planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest.

Märjamaa Vallavalitsus edastas Märjamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsuse ettepanekute esitamiseks planeerimisseaduse § 81 alusel 25. juunil 2020 ning määras ettepanekute esitamise tähtajaks (k.a.) 31. juuliks 2020. a. Siiski mitmed asutused polnud ettepanekuid esitanud ning paluti ka tähtaja pikendamist seoses ametnike puhkusega. Seoses eeltooduga pikendasime ettepanekute esitamise tähtaega 31. augusti 2020-ni (k.a.).

 

Märjamaa Vallavolikogu 15.09.2015 määrus nr 39 „Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine"

 

Märjamaa Vallavalitsuse istungil 30. detsembril 2020 vastavalt 6. päevakorrapunktile otsustati kiita heaks ja avaldada kodulehel üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus.

Märjamaa valla ÜP lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Koostöös laekunud ettepanekud

 

Toimetaja: TIINA GILL