« Tagasi

Ülevaatlikult volikogu 21. juuni istungist

Tere, hea lugeja! Annan teile lühikese ülevaate tänasel istungi arutatud teemadest ja otsustest.

Volikogu pidas oma suvepuhukuse eelse istungi Märjamaa rahvamajas.  Kohal oli 15 saadikut. Ja nagu osalejaid oli vähe, oli ka päevakord tagasihoidlik - vaid kuus punkti, mis aga ei pisenda sugugi vastuvõetud otsuste tähtsust.

Kinnitati Märjamaa valla 2021.a majandusaasta aruanne ja kehtestati Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli uus põhimäärus.

Nõustuti Kunsu uuringuruumi Marina Minerals OÜ'le geoloogilise uuringu loa andmisega.  Ettevõttel on soov uurida, kas Kunsu külas eraomandisse kuuluval Mäe kinnistul (katastritunnus 50403:002:0120) on teede- ja üldehituseks või täitepinnaseks sobivat liiva ja kruusa.

Volikogu andis valitsusele loa korraldada riigihange Märjamaa valla konsolideeritud majandusaasta aruande audiitorkontrolli teostaja leidmiseks perioodil 2022-2025.

Seoses eluasemekulude hinnatõusuga muudeti Märjamaa Vallavolikogu 21.12.2021 määrust nr 3 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine". Tõsteti kaugküttega elamute küttekulude arvestuse aluseks olevat piirmäära ning kütuse kompenseerimiseks aasta kohta makstavat summat. Lisati sotsiaalhoolekande seaduse muudatusest lähtuvalt uus kululiik, s.o eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse kulu, mida edaspidi toimetuleku arvestamisel arvestatakse. Siin seati piiriks ühes kuus kuni 6 eurot/m2.

Informatsiooni punktis vastas vallavanem volikogu liikme Rudolf Jeeseri varasemalt saadetud küsimustele kriisijuhtimise kohta ning arutleti kriisiolukordadeks valmisoleku teemal laiemalt. Lühike tõdemus – valmisolek on pehmelt öeldes kesine.

Teise suurema teemana räägiti võimalikust Märjamaa alevi miljööväärtusliku ala kehtestamisest. Miljööala kohta kõlas nii poolt- kui vastuhääli. Veel ei olnud otsuste tegemise aeg, kuid otsus tuleb kunagi, s.o enne üldplaneeringu vastuvõtmist, teha.  

Seekord siis veidi vähem kui 2 tunniga olid jutud räägitud. Sooviti häid pühi ja ilusat suve! Samas lepiti kokku, et kui tuuleparkide eriplaneeringu taotluste tõttu on vaja erakorraliselt kokku saada, siis tehakse seda veebiistungil 26. juulil kell 18.

Heade soovidega,
volikogu sekretär