« Tagasi

Ülevaade volikogu 19. septembri istungist

Volikogu istungil 19. septembril oli päevakorras 10 punkti ja neid kogunes Märjamaa rahvamajja arutama 16 volikogu liiget.

Istung algas vallavanema informatsioonidega, mida oli ASi Matsalu Veevärk teenuse hinnapoliitika teemal täiendama palutud ASi juhatuse liige Hans Liibek.

Volikogu muutis Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2018 määrust nr 20 „Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused".  Määruse eelnõu seletuskirja tsiteerides, siis sellega „suurendatakse palgagruppide palgavahemikke, et tagada hallatavate asutuste töötajatele konkurentsivõimeline töötasu." Ütleksin pigem nii, et sellega luuakse võimalus maksta konkurentsivõimelisemat töötasu.

Tervelt neli järgmist otsust olid sellised, mis jõustuvad alles 1. jaanuaril 2024.
Uuest aastast suureneb lastevanemate omaosalus Märjamaa valla koolieelsetes lasteasutuste finantseerimises. Kui seni maksis vanem lasteaia kohatasu 9 kuud aastas ning juuni, juuli ja augusti eest seda teha ei tulnud, siis Märjamaa Vallavolikogu 16. märtsi 2021 määruse nr 114 muudatuste tulemusel on uuest aastast lapsevanem kohustatud tasuma kohatasu 11 kuu eest aastas. Tasu ei arvestada juulikuu eest. Ühtlasi täiendati määrust sättega, et osaajakoha kasutamisel tasub lapsevanem proportsionaalselt lapse lasteasutuses käidud päevade eest ning esmakordselt lasteasutusse astumisel arvestatakse esimesel kuul kohatasu proportsionaalselt kalendripäevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast.
Muudeti Märjamaa valla põhimäärust. Muudatused tulenesid volikogu varasemast otsusest lõpetada uuest aastast Vigala Osavallavalitsuse tegevus. Lisaks kaasajastati volikogu liikmetele istungi kutse ja materjalide kättetoimetamise viisi („tiguposti" asemel saab esmaseks e-post) ning täpsustati vallavanema asendamise korda.
Kehtestati Märjamaa Vallavalitsuse ametiasutuse uus struktuur ja teenistuskohtade koosseis.   Olulisem muudatus, lisaks sellele, et struktuuris pole 1. jaanuarist 2024 enam osavalla valitsust, on arendusosakonna ja  haldusosakonna ühendamine üheks suureks arendus- ja haldusosakonnaks, mida hakkab juhtima abivallavanem. Arutelul tunti muret, kas sellega abivallavanemat üle ei koormata ning imestati, miks rahandusosakonna viiest inimesest kaks peavad olema juhid, samas kui sotsiaalosakond peab hakkama saama ühe juhiga. Määruse vastuvõtmise poolt hääletas 12 volikogu liiget, vastu oli 3 ning 1 jäi erapooletuks.
Uuenduskuuri läbis Märjamaa Vallavalitsuse palgajuhend ja koos sellega muudeti palgavahemike miinimum- ja maksimummäärasid arvestades teenistujate töötasu  konkurentsivõimet tööturul.

Siis jõuti taas tänasesse päeva. Oese küla külavanemaks kinnitati Aaro Aaspere. Tema volitused kehtivad kuni 18. septembrini 2026. Ülevaate, kus külas on külavanem valitud ja mis ajani kellegi volitused kehtivad (või kehtisid) leiab valla kodulehelt alamlehelt „Külad", kus Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse alt leiab endis Märjamaa valla külavanemad ja Vigala Külade Ümarlaua juurest Vigala osavalla külavanemad.

Üks muudatus tehti Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapitali nõukogu koosseisus – Meelis Välise asemel on nüüd nõukogus Kristine Niit.

Jaanuaris 2022 otsustas volikogu võõrandada enampakkumisel Tervisespordi kinnistul (3046337, katastritunnusega 50403:001:0094) 478 tm raieõiguse. Vallavalitsuse korraldatud enampakkumisele pakkumisi ei esitatud. Peamiseks põhjuseks nimetasid potentsiaalsed pakkujad kõrget alghinda.  Protsessiga jätkamiseks otsustati 2022.a ostus tunnistada kehtetuks ning enampakkumise alghind määrata raiesse mineva puusortimenti järgi igale puuliigile eraldi.

Informatsioonide all andis vallavalitsus teada, et kavatseb Vana-Vigala katlamaja kinnistu hoonestusõiguse võõrandamiseks korraldada enampakkumise. Volikogu liige R. Jeeser küsis Oru 2 kinnistu võõrandamise ettevalmistuse ning tuuleenergia eriplaneeringu arengute kohta. Räägiti vallavalitsuse korraldatavatest hangetest ning juhiti tähelepanu sellele, et ametnikud võiks kodanike pöördumistele siiski ka vastata. Volikogu istungit juhatanud aseesimees Urmas Kristal soovis edaspidi istungil näha rohkem ametnikke, et vallavanem ei oleks see, kes kõiki punkte ise ette kannab.  

Ca 2,5 tunniga olid kavandatud teemad läbitud ja järgmine kord saadakse kokku 17. oktoobril.