« Tagasi

Võtame teenistusse ehitusinseneri

Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse ehitusinseneri.

Ehitusinseneri põhitegevuseks on Märjamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ehitustööde projekteerimise- ja hankemenetluste ettevalmistamine ning  tellija esindamine ehitustööde teostamisel. 

Ehitusinseneri peamised tööülesanded on:

 • Munitsipaalehitistel tellija funktsiooni täitmine: projekteerimise, ehitamise korraldamine; eelarvete koostamise korraldamine; lepingute ettevalmistamises osalemine ja vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine;  riigihangete (sealhulgas alla siseriikliku piirmäära jäävad hanked) korraldamine ja täitmise kontroll ja vastavalt hankedokumentidele, läbirääkimiste tulemustele ja sõlmitud lepingule järelevalve teostamine.
 • Projektitaotluste ja väikesemahuliste ehitus- ja remonttööde hinnapakkumiste jaoks vajalike digitaalsete jooniste ja seletuskirjade koostamine.
 • Märjamaa valla esindamine suhetes Lääne-Eesti Päästekeskusega, Muinsuskaitseametiga, Tehnilise Järelevalve Ametiga.
 • Märjamaa vallavalitsuse hallatavatele asutustele tehtud ettekirjutuste õigeaegse ja nõuetekohase täitmise üle kontrolli teostamine.
 • Märjamaa valla ametnike, hallatavate asutuste juhtide ja valla kodanikke ehitusalastes küsimustes nõustamine.
 • Märjamaa vallale kuuluvate hoonete osas ehitisteatiste, projekteerimistingimuste, ehituslubade ning kasutuslubade menetlemine, esitatud ehitusprojektide kontrollimine koostöös teiste spetsialistidega ja lubade väljastamine Märjamaa vallale.
 • Valla üldplaneeringu koostamises osalemine.
 • Koostöös teedespetsialistiga teede ehitusega seotud toimingute ja menetluste läbiviimine.
 • Ehitisregistri pidamine Märjamaa vallale kuuluvate hoonete osas.
 • Ametnike nõustamine ehitustehnilistes küsimustes.
 • Ehitus-, lammutus- ning kasutuslubade väljaandmise, pikendamise, peatamise ja lõpetamise korraldamine vallale kuuluvate hoonete osas.
 • Ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtestatud seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele.

Nõudmised kandidaadile:

 • ehitusinsener tase 6 või kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane varasem töökogemus ehitusvaldkonnas (sh avalikus sektoris);
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, ehitus- ja planeerimisvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste tulemuslik ja õigeaegne täitmine;
 • töötahe, algatus- ja organiseerimisvõime,  meeskonnatööoskus, usaldusväärsus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • hea pingetaluvus;
 • B-kategooria autojuhiloa olemasolu.

  Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus sektoris;
 • teede ehitusega seotud toimingute ja menetluse kogemus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamise tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • uuendustele suunatud töökeskkonda;
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • toetavat meeskonda;
 • enesearengu võimalusi;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust ja  5 töövaba päeva palga säilitamisega tervise ja töövõime taastamiseks;
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.
 • teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast  töötasu säilitamist 75% ulatuses täiendavat õppepuhkust kuni 50 kalendripäeva;
 • osalist kaugtööd.

 

Kui tunned, et suudad Märjamaa valla ehituse valdkonnas panustada enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis tule kandideerima!

Kandideerimiseks saada oma CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga ning tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia) hiljemalt 3. aprillil 2023 läbi e-töötukassa või aadressil marjamaa@marjamaa.ee.

Liainfot saad küsida aadressil vallavanem Triin Matsalu, telefon 5359 8484, e-post triin.matsalu@marjamaa.ee