Інформація для громадян України в Естонії

16.01.23

EESTI KEELES

Info elukoha registreerimise kohta

♦ Millised on Ukraina kodanike võimalused Eestisse saabumisel ja siin viibimiseks
Eestisse tulemine. Esmane info Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele Eestisse tuleku võimalustest, vajalikest dokumentidest ja kontaktidest
♦ Eestis viibimine

Vältimatu sotsiaalabi (elukoht, rahaline tugi vms) või saabumise järgse ajutise elamispaiga vajadusel, palume ühendust võtta sotsiaaltöötajatega:

 Töötamine Eestis – infoleht Ukrainast saabunuile

♦ Eesti Haigekassa info Ukraina sõjapõgenikele

♦ Tööelu portaal: Ukraina sõjapõgenikud ja töösuhted 
                               Kasulikud viited ja kontaktid

♦ Tööpakkumisi ja töötajaid vahendab Eesti Töötukassa

♦ Kinnisvaraportaal püsiva elukoha leidmiseks ukraina sõjapõgenikele 
Sotsiaalkindlustusamet koostöös Kinnisvara 24-ga avasid kinnisvaraportaali, kuhu koondatakse elupindasid, mida inimesed pakuvad just nimelt Ukraina sõjapõgenikele. Abipakkumise saab sisestada aadressil https://kinnisvara24.delfi.ee/ukraini/abi.

Oma kinnisvarapakkumise saab sisestada siin: kinnisvara24.delfi.ee/ukraini/abi ning Ukraina sõjapõgenikud saavad sisestatud pakkumustega tutvuda siin: https://kinnisvara24.delfi.ee/ukraini.

♦ Alates 9. aprillist on sotsiaalkindlustusameti Tallinna, Tartu ja Pärnu klienditeenindused avatud ka nädalavahetustel

♦ Sõjapõgenike abistamiseks on valminud teekonnakaart „Tere tulemast Eestisse!"

♦ Eesti keele õppimise võimalused haridus- ja noorsöötöötajatele: HTMi infokiri

NB! Ajalehe "Postimees" ukrainakeelse uudiste portaal

ΥКРАЇНСКОЮ МОВОЮ

 Інформація про реєстрацію місця проживання

Огляд дійсних умов можливого приїзду громадян України до Естонії та їх адаптації 
 Допомога тим, хто пережив травматичні події або був очевидцем таких 
 ІНВЕСТ ЕСТОНІЯ (Invest Estonia) І РОБОТА В ЕСТОНІЇ (Work in Estonia) допомагають українцям у пошуку безпечної тимчасової домівки, роботи та місця для бізнесу в Естонії.
♦ Якщо вам потрібна екстрена соціальна допомога (проживання, матеріальне забезпечення тощо) або тимчасове проживання після прибуття, зверніться до соціальних працівників:

♦ Робота в Естонії — інформаційний лист для осіб, які прибувають із України 

Портал нерухомості для пошуку постійного місця проживання для українських біженців з війни  

Починаючи з 9 квітня пункти обслуговування клієнтів Департаменту соціального страхування у Таллінні, Тарту та Пярну будуть відкриті й на вихідних

♦ КАРТА МАРШРУТУ "ЛАСКАВО ПРОСТО ДО ЕСТОНІЇ!"

NB! Газета "Postimees" – портал українською мовою

НА РУССКОМ

♦ Информация о регистрации по месту жительства

Обзор действующих правил для возможного прибытия граждан Украины в Эстонию и их адаптации 
Приезд в Эстонию. Первичная информация для граждан Украины и членов их семей о возможностях приехать в Эстонию, необходимых документах и контактах. 
♦ Пребывание в Эстонии  
♦ Помощь пострадавшим и очевидцам 
♦ Если вам нужна экстренная социальная помощь (проживание, материальная поддержка и т.д.) или временное проживание после приезда, обращайтесь к социальным работникам:

♦ Работа в Эстонии – информационный листок для прибывающих из Украины 

♦ Eesti Haigekassa (Больничная касса Эстонии) Информация для военных беженцев из Украины

♦ Портал недвижимости для поиска ПМЖ для украинских военных беженцев 

Начиная с 9 апреля пункты обслуживания клиентов Департамента социального страхования в Таллинне, Тарту и Пярну будут открыты и на выходных

♦ КАРТА МАРШРУТА «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭСТОНИЮ!»

NB! Газета "Postimees" – украиноязычный новостной портал


IN ENGLISH

♦ Information about residence registration

♦ Overview of the current conditions of the possible arrival and adaptation of Ukrainian citizens in Estonia
♦ Coming to Estonia. Initial information to Ukrainian citizens and their family members about the opportunities they have to come to Estonia, the necessary documents and contacts.
♦ Staying in Estonia 
Invest Estonia and Work in Estonia are helping Ukrainians in the process of finding a safe temporary home, work and place for business in Estonia. 
If you need emergency social assistance (residence, financial support, etc.) or temporary residence after arrival, please contact the social workers:

♦ Working in Estonia – information for people arriving from Ukraine

♦ Eesti Haigekassa (Estonian Health Insurance Fund) Information to Ukrainian war refugees

♦ Real estate portal for finding permanent residence for Ukrainian war refugees

ROADMAP "WELCOME TO ESTONIA!"

NB! Nespaper Postimees – Ukrainian-language news portal

 

Toimetaja: TIINA GILL

Ukraina pensionieas sõjapõgenikel on võimalus lasta oma Ukraina pension maksta välja Eestis

1.07.22

Vanaduspensioniealistel Ukraina sõjapõgenikel on võimalik taotleda oma pensioni väljamaksmist ka Eestis. Juba praegu makstakse Ukraina sõjapõgenikele toetust, et katta nende Ukraina pensioni ja Eesti rahvapensioni vahet, mis on 275 eurot. Varem Ukraina sularahas välja makstud pensioni kätte saamiseks Eestis tuleks Ukraina pensionäridel teha Sotsiaalkindlustusametile avaldus.

„Ühest riigist teise liikuv inimene, kes on EL liikmesriigi kodanik, või riigi kodanik, kellega Eesti on sõlminud pensione käsitleva välislepingu, saab kätte oma pensioni sõltumata sellest, millises riigis ta elab," sõnas pensionivaldkonna teenuse juht Katre Pall.

Ukraina sõjapõgenike vaatest tagab välisleping neile võimaluse oma Ukraina pensioni saamiseks Eestis ning lahendab olukorra, kus inimesel ei ole võimalik seda kätte saada, kuna eelnevalt saabus pension kojukandega või ei toimi kohalik pangakaart Eestis.

Teise kvartali seisuga on Eesti-Ukraina lepingu alusel määratud pension 1601 inimesele, kes elavad Ukrainas ja saavad pensioni Eestist. Ukraina maksab Eestisse pensioni 281 inimesele.

Ukraina sõjapõgenikest, kes tulid Eestisse on soovi avaldanud Ukrainast määratud pensioni ülekandmiseks ca 40 inimest.

Välislepingu alusel on võimalik Eestis elaval inimesel taotleda lisaks Ukraina riigile ka Austraalia, Kanada, Moldova, Venemaa ja Valgevene riikide pensioni seal töötatud perioodide eest. Oluline on, et vastavas riigis töötatud aeg on vähemalt ühe kalendriaasta pikkune. Teisalt on võimalus taotleda piiriülest pensioni maksmist ka neil inimestel, kes on elu jooksul teeninud vähemalt ühe aasta pensionistaaži mõnes Euroopa majanduspiirkonna riigis.

Teise riigi pensioni saamiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile avaldus pensioni saamiseks välislepingu alusel. Avaldust esitades tuleb aga võtta arvesse, et lepingu alusel makstakse teise riigi pension välja kord kvartalis. Lisaküsimuste korral saab meiega ühendust võtta iseteeninduse suhtluse kaudu, helistades meie infotelefonile 612 1360 või külastades meie klienditeenindusi.

Toimetaja: TIINA GILL

Tööinspektsiooni info Ukrainast saabunud inimeste töötingimuste kohta

28.03.22

Tööinspektioon on koondanud Tööelu portaali olulise informatsiooni seoses Ukrainast saabunud inimeste töötingimustega https://tooelu.ee/et/392/ukraina-sojapogenikud-ja-toosuhted. Teemalehele on lisatud ka parterorganisatsioonide viited ning kontaktid, et hõlbustada info leidmist https://tooelu.ee/et/392/ukraina-sojapogenikud-ja-toosuhted#kasulikud-viited-ja-kontaktid


Tööelu lehele kogutud informatsioon on suunatud nii tööandjatele kui ka töötajatele. Seejuures märgime, et oleme töötajate vaates ette valmistanud neljas keeles (sh ukraina, eesti, vene ja inglise keeles) infolehe Eesti tööturu olulise informatsiooniga „Infoleht Ukrainast saabunuile".

Tööinspektsiooni meeskond on püüdnud Tööelu lehel vastata kõigile teemaga seotud korduma kippuvatele küsimustele, sh inimeste kvalifikatsiooni ja kutsega seotud küsimustele ning võimalike kaasnevate konfliktide ja töötajate võrdse kohtlemisega seotud küsimustele.

Tööpakkumisi ja töötajaid vahendab Eesti Töötukassa https://www.tootukassa.ee/et/artikkel/eesti-tootukassa-aitab-leida-tood

Kuna Tööinspektsioonini on juba jõudnud kaebused ebaseadusliku töövahenduse tasu võtmise kohta ukrainlastelt, siis juhime tähelepanu, et tööturuteenuste ja –toestuste seaduse kohaselt on töövahenduse ja tööjõurendi teenuse eest tasu võtmine töötajalt keelatud. Selle kohustuse täitmise eest teostab riiklikku järelevalvet Tööinspektsioon, pikemalt sel teemal https://www.sm.ee/et/toovahendus-0 ja https://tooelu.ee/et/40/renditoo-ja-toovahendus


Käesoleval ajal on ukrainlastel Eestis töötamiseks 4 erinevat õiguslikku alust, sh

  1. AJUTISE KAITSE saanud isikule võib maksta kohalikega sarnast töötasu, st osalise tööaja puhul bruto 3,86 eur tunnis või täistööaja korral bruto 654 eur kuus. Ajutise kaitse saamiseks peab ISIK ISE pöörduma PPA teenindusbüroosse (5 suuremates linnades, 2 Tallinnas, lähiajal lisandub), kohapeal läheb ca tund, reeglina väljastatakse kohe AJUTISE KAITSE tõend (mis annab ka 1-aastase elamisloa) ning isikukood. Ajutise kaitse tõendi saamise hetkest (ainult isikukoodi saamisest ei piisa!) võib isik asuda tööle – seejuures tavapärane töölepingu sõlmimine, TÖR kanne jm. Tööleping võib olla nii tähtajaline kui tähtajatu. Soovitatav on avada ka Eesti pangaarve, kuid töötasu võib maksta ka sularahas (sel juhul peavad olemas olema väljamakset tõendavad dokumendid).

Ajutise kaitse saamisest pikemalt Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel https://www.politsei.ee/et/juhend/info-seoses-ukraina-sojaga/ajutine-kaitse-ukraina-kodanikele-ja-nende-pereliikmetele

  1. Tööandja registreerib isiku LÜHIAJALISE TÖÖTAJANA PPA teeninduses või iseteeninduses. Registreerimine võib võtta kuni 15 tööpäeva (otsuse saamiseni ei tohi töötada), tööandja maksab riigilõivu (iseteeninduses 48 eur), töötajale tuleb maksta töötasuna brutos kuus 1548 eurot. Lühiajalise töötaja saab registreerida kuni 365 päevaks. NB! nii töötasu kui aja osas on välismaalaste seadusest tulenevad erisused.

Välismaalase töötamisest pikemalt https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-tootamine/

  1. Tööandja registreerib isiku kuni 270 päevaks LÜHIAJALISE TÖÖTAJANA (vt eelmist punkti), kuid HOOAJALISELE tööle nt põllumajanduses, metsanduses, majutus- või toitlustusvaldkonnas, toiduainete tootmises vms. Keskmise töötasu maksmise kohustust ei ole, maksma peab vähemalt töötasu alammäära 654 eur kuus (vt variant 1). Tööandja peab kinnitama, et isikuga on sõlmitud tähtajaline tööleping või tehtud siduv tööpakkumine, isikul on kehtiv tervisekindlustus jms (vt PPA kodulehte). Registreerida PPA-s, maksta riigilõiv, oodata kuni 15 tööpäeva otsust (seni ei tohi töötada).
  1. Enne 24. veebruari Eestisse saabunud Ukraina töötajatele kehtivad Vabariigi Valitsuse 15.03.2022 määrusega nr 32 https://www.riigiteataja.ee/akt/116032022024 kehtestatud erisused.

Määrusega on kehtestatud kaks põhimõtet:

(1) Ukraina kodanik, kellel on seaduslik alus Eestis ajutiseks viibimiseks ja kelle lühiajaline töötamine oli 24. veebruari 2022. a seisuga registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis ning kelle Eestis töötamise lubatud aeg on lõppenud või lõpeb tähtaja saabumisega hiljemalt 31. mail 2022. a, võib Eestis lühiajaliselt töötada kuni 31. maini 2022. a.

(2) Tööandja, kelle juures on lõikes 1 nimetatud Ukraina kodaniku lühiajaline töötamine käesoleva määruse jõustumise ajal registreeritud, ei pea töötamise jätkamist Politsei- ja Piirivalveametis registreerima.

 

NB! Välismaalase töötamise õiguslikku aluse kehtivust saab kontrollida Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel https://www.politsei.ee/et/paringud/luehiajalise-eestis-toeoetamise-registreerimise-kontroll.

 

Välismaalasest töötaja töötamise registreerimise ja maksustamise teemadest ka Maksu- ja Tolliameti lehel https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-register/valismaalase-tootamise-registreerimine

Toimetaja: TIINA GILL

Distantsõppe kool “Школа надії” on loodud ukraina sõjapõgenikele

14.03.22

 

Edumus koos Lootuse Kooliga on loonud ukrainlastest põgenikele distantsõppe kooli "Школа надії", kus õpetajateks on põgenikest õpetajad. Nii saame kõige kiiremini taastada õpilastele nende igapäevase õpirutiini ja teha seda nende emakeeles ja neile tuttava sisuga. Distantsilt õpetamisega on võimalik kaasata õpilasi ja õpetajaid, kus iganes nad on või liiguvad ning võimaldab pakkuda põgenenud õpetajatele sissetulekut. 

Distantõppesse on oodatud osalema kõigi kooliastmete õpilased ning tunnid on planeeritud alguses kooliastmete põhiselt, aga õpilaste arvu kasvades juba klassi ja grupipõhiselt.

Kuidas saavad põgenikud "Школа надії" tundidega liituda?

  1. Registreerige õpilane distantsõppekoolis https://survey.typeform.com/to/BjQX4LS5 või paluge peredel seda teha ise https://www.shkolanadii.com.ua/
  2. Täiendav info ja registreerumine: https://www.shkolanadii.com.ua/eng 
    Lisaks saavad ukrainlastest õpetajad ennast sellel lingil kirja panna

 

Sülearvuti kasutamise interaktiivsetes tundides saab kokku leppida kooliga.


 

Toimetaja: TIINA GILL