Märjamaa valla ja Vigala valla muudetud ühinemisleping

18.06.20

Märjamaa Vallavolikogu 16.06.2020 otsusega nr 198 "Ühinemislepingu muutmine" muudeti Märjamaa valla ja Vigala valla 2016.a sõlmitud ühinemislepingut - . tunnistati kehtetuks lepingu punktid 8.4.3 ja 8.4.4 ning ühinemislepingu lisast nr 3 „Märjamaa valla ja Vigala valla investeerimisplaanid 2018 – 2021" jäeti välja Märjamaa jaotusest rida 2  -*Tervisekeskuse ehitus.

Märjamaa Vallavolikogu 21.01.2020 otsusega nr 170 "Ühinemislepingu muutmine" muudeti Märjamaa valla ja Vigala valla 2016.a sõlmitud ühinemislepingut.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Ühinemislepingu muudatuste avalikustamise tähtaja pikendamine

27.04.20

Märjamaa Vallavolikogu 17.03.2020 otsusega nr 187 „Ühinemislepingu muudatuste väljapanemine avalikkusele tutvumiseks" suunati Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu kavandatavad muudatused avalikule väljapanekule perioodiks 18.03.2020 kuni 08.04.2020 Märjamaa vallamajas, Märjamaa valla raamatukogudes (haruraamatukogudes) ning valla veebilehel.

Vabariigi Valitsus kuulutas (12.03.2020 korraldus nr 76) riigis välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega. Eriolukorrast tingitult on Märjamaa Vallavalitsus külastajatele sulgenud kõik Märjamaa valla kultuuriasutused, s.h raamatukogud. Samuti on külastajatele suletud Märjamaa vallamaja. Seega puudus inimestel võimalus eelnimetatud asutustes ühinemislepingu muudatustega tutvumiseks.

 

Lähtudes eeltoodust pikendas volikogu 22.aprilli 2020 otsusega nr 192 Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu muudatuste ja seletuskirja avaliku väljapaneku lõpptähtpäeva kuni  01. juunini 2020.

Avalik väljapanek toimub 29.04.2020 kuni 01.06.2020 Märjamaa valla veebilehes ja ajalehes Märjamaa Nädalaleht.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu muudatustele esitada hiljemalt 01. juunil 2020 kirjalikult e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.ee või posti teel Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa alev, 78304, Rapla maakond.

Ettepanek on:

1)  tunnistada kehtetuks ühinemislepingu punkt 8.4.3  (Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse kompleksse perearstikeskuse väljaarendamist ning teenuse koondamist vähemalt 4 nimekirjaga keskusesse, et oleks tagatud kvaliteetsed, aastaringsed ning piirkonna vajadustele vastavad meditsiini- ja tugiteenused. Seejuures seavad lepinguosalised eesmärgiks, et perearstiteenuse koondumine keskusesse ei vähendaks perearstiteenuse kättesaadavust (vastuvõtu koha ja aja mõttes), võrreldes lepingu sõlmimise hetkel olemasolevaga) ja punkt 8.4.4. (Vastava riikliku toetuse saamise korral ehitatakse Märjamaale uus tervisekeksus.), kuna perearstikeskuse väljaarendamiseks puudub nõutud arv perearste, kes oleks nõus uues keskuses vastuvõtte korraldama. Üürilepingu eellepingust on ennast taandanud neli perearsti.

2) jätta välja ühinemislepingu lisast 3 (Märjamaa ja Vigala valla investeerimisplaanid 2018-2021) Märjamaa jaotuse rida 2 (*Tervisekeskuse ehitus – omafinantseering 279 926 eurot, kaasfinantseering 597 374 eurot, projekti maksumus kokku 877 300 eurot) arvestades ühinemislepingu punktide 8.4.3 ja 8.4.4 kehtetuks tunnistamist ja asjaolu, et lisa 3 muutmata jätmisel piiraks see osaliselt valla muude arengutegevuste elluviimist.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu muudatuste ja seletuskirja avalikustamine

18.03.20

Märjamaa Vallavolikogu otsusega 17. märts 2020 nr 187 otsustati korraldada Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek. 

Ühinemislepingu muudatuste ja seletuskirja avalik väljapanek toimub 18. märtsist 2019 kuni 8. aprillini 2020 valla veebilehel.

Ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu muutmisele esitada hiljemalt 8. aprillil 2019 kirjalikult e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.ee  või posti teel Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa alev, Märjamaa vald, 78304, Raplamaa.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu muutmise avalikustamine

20.11.19

Märjamaa Vallavolikogu 19.11.2019. a otsusega nr  161 otsustati korraldada Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek.

Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu muutmine hõlmab ühinemislepingu punktides 7.1., 8.9.5.,11.1.6.,lisas nr 2 ning lisas nr 3 tehtavaid muudatusi.

Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek toimub 20. novembrist 2019 kuni 16. detsembrini 2019   Märjamaa vallamajas, Märjamaa valla raamatukogudes (haruraamatukogudes) ning valla veebilehel.

Ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu muutmisele esitada hiljemalt 16. detsembril 2019 kirjalikult Märjamaa Vallavalitsusele e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.ee  või posti teel aadressile Tehnika 11, Märjamaa alev, Märjamaa vald, 78304, Raplamaa.

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Ühinemispiirkonna ülevaade

14.02.17

 

  Elanike arv seisuga 09.08.2016 pindala
Märjamaa vald       6575                 872 km2                  
Vigala vald       1246                269,8 km2
                  KOKKU:       7821              1141,8 km2

 

* Ühinemispiirkonna KAART. *) Kullamaa vald on ühinemisläbirääkimised lõpetanud.

* Märjamaa, Vigala ja Kullamaa valla sotsiaalhoolekande võrdlusandmeid

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Raikküla valla kolme küla üleandmine Märjamaa vallale

23.05.17

Raikküla Vallavolikogu tegi 26.01.2017 otsusega nr 137 Märjamaa Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi Raikküla valla kolme küla (Riidaku, Pühatu ja Kõrvetaguse) üleandmiseks Märjamaa vallale. Märjamaa Vallavolikogu nõustus 21.02.2017 ettepanekuga (otsusega nr 220).  Riidaku, Pühatu ja Kõrvetaguse külas elab kokku 66 inimest (andmed 01.01.2017 seisuga).  Raikküla valla ettepanek tuleneb külaelanike soovist.
Valdade esindajad  kohtuvad 13. märtsil Raikküla vallamajas. 

Osapoolte eesmärk on jõuda volikogudes hiljemalt 13. aprilliks piiride muutmise taotlemise  otsuseni.  Selleni jõudmine nõuab osapooltelt kiiret tegutsemist ja head tahet.

Täiendus - 13. märtsi kohtumisel otsustati, et volikogudele arutamiseks esitatav dokumendipakett pannakse kokku hiljemalt 5. aprilliks.  

Raikküla Vallavolikogu võttis 3. aprillil 2017 vastu otsuse nr 145 "Haldusüksuse piiride muutmise taotlemine".  
Märjamaa Vallavolikogu kogunes analoogse otsuse vastuvõtmiseks erakorralisele istungile 12. aprillil 2017 kell 17.00.
Märjamaa Vallavolikogu võttis 12. aprillil 2017 vastu otsuse nr 232 "Haldusüksuste piiride muutmise taotlemine". Sellega taotletakse koos Raikküla Vallavolikoguga Vabariigi Valitsuselt Raikküla ja Märjamaa valla vahelise piiri muutmist alates 2017.a kohalike omavalitsuste valimistest. 

Vabariigi valitsus võttis 17.05.2017 vastu määruse nr 84 "Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega", millega Märjamaa valla piiri muudetakse senise Raikküla valla Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku küla territooriumi arvamisega Märjamaa valla koosseisu. Määrus jõustub Märjamaa vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Ühinemist ettevalmistavad komisjonid

10.03.17

Vastavalt ühinemislepingu punktile 5.8 on ühinevad omavalitsused leppinud kokku uue valla arengu- ja asjaajamisdokumentide ning töökordade ettevalmistamiseks moodustada 5 valdkondlikku komisjoni (Märjamaa Vallavalitsuse 01.02.2017 korraldusega nr 82; Vigala Vallavalitsuse 01.02.2017 korraldus nr 29).

1.   Üldvalitsemise komisjon (9 liiget): 
Märjamaa vallast volikogu esimees Urmas Kristal, volikogu liige Ülo Olm, vallavanem Villu Karu, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallasekretär Maigi Linna, abivallavanem Triin Matsalu;
Vigala vallast volikogu esimees Meelis Välis, vallavanem Priit Kärsna, vallasekretär Helja Kaarits.

2.  Sotsiaal- ja tervishoiu komisjon (7 liiget): 
Märjamaa vallast sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, lastekaitsespetsialist Sirje Praks, sotisaaltööspetsialist Katrin Aasamaa, volikogu liige Ruth Lippus;
Vigala vallast sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi, Vigala Hooldekodu juhataja Riina Viibus, volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige Maret Järv.

3.  Kultuuri- ja noorsootöö komisjon (9 liiget):
Märjamaa vallast vallavanem Villu Karu, haridus- ja kultuurinõunik Tõnu Mesila, Märjamaa Valla Rahvamaja juhataja Ene Klaus, volikogu liige Andres Elmik, volikogu liige Darja Lehtsalu, volikogu liige Teet Tomson;
Vigala vallast volikogu liige Heli Lints, Vana-Vigala Rahvamaja juhataja Astra Põlma, volikogu liige Jüri Nisumaa. 

4.  Hariduskomisjon (8 liiget):
Märjamaa vallast vallavanem Villu Karu, haridus- ja kultuurinõunik Tõnu Mesila, Märjamaa Gümnaasiumi direktor Andres Elmik, Orgita Lasteaed Midrimaa ja Kasti Lasteaed Karikakar direktor Lea Lauri, volikogu liige Ruth Lippus;
Vigala vallast volikogu liige Kristine Niit, volikogu liige Margit Liira, Vana-Vigala Lasteaia direktor Ave Lazarev.

5.  Majanduskomisjon (8 liiget):
Märjamaa vallast abivallavanem Triin Matsalu, majandusosakonna juhataja Margus Vaher, õigusnõunik Evi Rooda, volikogu liige Hanno Marrandi, volikogu liige Ülo Olm;
Vigala vallast majandusspetsialist Ain Kärsna, ehitusnõunik Fred Puusepp, majandustöötaja Arvo Roosi.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa ja Vigala vald ühinevad Märjamaa vallaks

30.12.16

Haldusreformi käigus on otsustanud ühineda Märjamaa ja Vigala vald.

28. detsembril kirjutavad Märjamaa vallavolikogu esimees Urmas Kristal ja Vigala vallavolikogu esimees Meelis Välis alla kahe valla ühinemislepingule.

22.detsembril kinnitas Vigala vallavolikogu Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu koos lisadega. Märjamaa vallavolikogu oli jõudnud samale otsusele mõni päev varem. Uue kohaliku omavalitsusüksuse nimeks on Märjamaa vald. Vigala valla senisel territooriumil moodustatakse osavald. Ühinenud valla territoorium on 1141,8 km² ning rahvaarv 9. augusti 2016 seisuga 7821.

"Märjamaa ja Vigala valla volikogu jõudsid ühisele seisukohale moodustada võimekas omavalitsusüksus," lausus Märjamaa vallavolikogu esimees Urmas Kristal. "Uue omavalitsuse areng põhineb sisemisel sidususel ja piirkondade tasakaalustatud arengul, kus poolte sooviks on osutada oma elanikele kvaliteetseid ja mitmekesiseid teenuseid," lisas Kristal.

Vigala vallavolikogu esimehe Meelis Välise sõnul oli ühinemisotsuse aluseks pooleaastased konstruktiivsed läbirääkimised ning läbi viidud rahvaküsitlus. "Otsuse tegemisele aitas kaasa ka see, et kahe valla vahel on valitsenud heanaaberlikud suhted, mille on taganud inimeste, asutuste ja organisatsioonide omavaheline hästi toimiv koostöö," ütles Välis.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemisleping. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine.

15.12.16
Märjamaa Vallavolikogu 20. detsembri 2016.a  istungi päevakorras on Märjamaa ja Vigala valla ühinemislepingu heakskiitmine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsustamine. Vigala Vallavolikogu päevakorras on analoogne punkt 22. detsembril.

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Kullamaa lõpetas läbirääkimised Märjamaa ja Vigalaga

28.11.16
Kullamaa Vallavolikogu otsustas 25. novembri istungil  (otsus nr 61) lõpetada ühinemisläbirääkimised Märjamaa, Vigala ja Kullamaa valdade ühinemiseks.  Otsuse poolt oli kaheksa volikogu liiget üheteistkümnest. Kullamaa vald jätkab läbirääkimisi Lääne-Nigula suunal, s.t ühinemiseks Lääne-Nigula, Nõva, Noarootsi ja Martna vallaga.
Vt ka kokkuvõtet Lääne-Elust
Märjamaa vald jätkab läbirääkimisi Vigalaga. Kuivõrd üks osapool lahkus protsessist, tehakse ühinemislepingu teksti vastavad korrektiivid, st võetakse välja Kullamaaga seotud sätted. Seejärel suunatakse leping volikogudele heakskiitmiseks ja tehakse otsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. 
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa, Vigala, Kullamaa ühinemisleht

11.11.16
Ühinemislehte saate lugeda siit
Toimetaja: TIINA GILL

Ühinemisläbirääkimised 2016

25.10.16

Märjamaa Vallavolikogu tegi 19.04.2016 otsusega nr 175 Kullamaa Vallavolikogule ja Vigala Vallavolikogule ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Mõlemad volikogud nõustusid läbirääkimiste alustamisega.

Märjamaa Vallavolikogu moodustas 02.08.2016 otsusega nr 191 Kullamaa ja Vigala vallaga ühinemisläbirääkimiste pidamiseks volikogu ajutise komisjoni - Märjamaa valla juhtkomisjoni.
Juhtkomisjoni koosseisu kuuluvad.
- volikogu esimees Urmas Kristal (komisjoni esimees);
- volikogu liige Ülo Olm;
- vallavanem Villu Karu;
- abivallavanem Triin Matsalu;
- rahandusosakonna juhataja Lea Laurits.

Ühinemisläbirääkimiste AJAKAVA (*ajakavas osapoolte kokkuleppel võimalikud muudatused)
Ühinemistegevused alates 20. septembrist 2016

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Volikogu kinnitas küsitluse tulemused

23.11.16

Märjamaa Vallavolikogu kinnitas 22.novembri istungil elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused. Hääleõiguslike elnike nimekirja kantud 5510 inimesest ütles oma arvamuse 202, mis teeb osalusprotsendiks 3,6. 

  • Küsimusele „Kas toetate  Märjamaa  valla, Vigala valla ja Kullamaa valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?"  vastas jaatavalt 159 isikut ehk 2,88 % kõigist hääleõiguslikest elanikest ning eitavalt 42 isikut ehk 0,76 %.
  • Küsimusele „Kas  toetate Märjamaa  valla ja  Vigala  valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks (juhul kui Kullamaa vald lõpetab Märjamaa ja Vigala vallaga ühinemisläbirääkimised)?" vastas jaatavalt 154 isikut ehk 2,79 % kõigist hääleõiguslikest elanikest ning eitavalt 33 isikut ehk 0,59 %.

Täname neid 202 inimest, kes oma arvamust hääletuspunktides või e-keskkonnas avaldasid!

enlightened Volikogu 22.11.2016 otsus nr 207. Kokkuvõte küsitlusest (slaidiprogramm)

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Rahvaküsitluse korraldamine Märjamaa vallas

23.11.16

Rahvaküsitlus on lõppenud! Märjamaa vallavolikogu kinnitas küsitlustulemused (volikogu 22.11.2016 otsus nr 207).

Märjamaa Vallavalitsus teatab, et haldusreformi käigus Märjamaa valla, Vigala valla ja Kullamaa valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlusetoimingutest tulenevalt korraldab Märjamaa vallavalitsus haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse küsitluse järgmistes küsitluspunktides ja aegadel:

1) Märjamaa rahvamajas (aadressil Märjamaa vald, Märjamaa alev, Sauna  tn 2) 18.-20. novembril 2016  kella 10.00-18.00.

Küsitluspunkti kuuluvad:  Märjamaa alev, Jõeääre, Kaguvere, Kiilaspere, Kilgi, Konuvere, Paeküla, Sõtke, Sulu, Tolli, Vaimõisa, Orgita, Päädeva, Rangu, Ringuta, Alaküla, Altküla, Aruküla, Haimre, Jaaniveski, Kasti, Kunsu, Kõrtsuotsa, Lokuta, Metsaääre, Metsküla, Moka, Mõisamaa, Naistevalla, Nõmmeotsa, Paaduotsa, Rassiotsa, Suurküla ja Sõmeru küla.

Lisaks saavad küsitluspunktis arvamust avaldada isikud, kelle elukoha andmed Märjamaa vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

2) Valgu rahvamajas (aadressil Märjamaa vald, Valgu küla Valgu keskus) 20. novembril 2016 kella 09.00-17.00.

Küsitluspunkti kuuluvad: Aravere, Inda, Kangru, Kirna, Kohtru, Käriselja, Keskküla, Mäliste, Nurme, Nurtu-Nõlva, Nääri, Ojaäärse, Paisumaa, Valgu, Vanamõisa, Vana-Nurtu, Velise, Velisemõisa, Velise-Nõlva, Veski ja Võeva küla.

3) Varbola rahvamajas (aadressil Märjamaa vald, Varbola küla) 20. novembril 2016  kella 09.00-17.00.

Küsitluspunkti kuuluvad: Hiietse, Käbiküla, Koluta, Lestima, Lümandu, Napanurga, Ohukotsu, Pajaka, Purga, Põlli, Risu-Suurküla, Russalu,  Varbola ja Ülejõe küla.

4) Sipa mõisas (aadressil Märjamaa vald, Sipa küla) 20. novembril 2016 kella 09.00-17.00.

Küsitluspunkti kuuluvad: Kohatu, Loodna, Mõraste, Männiku, Sipa, Vilta, Laukna, Leevre, Maidla, Sooniste, Soosalu, Luiste, Teenuse ja Urevere küla.

Väljaspool elukohajärgset küsitluspunkti saab küsitluses osaleda 18. ja 19. novembril 2016 Märjamaa rahvamajas asuvas küsitluspunktis.

Elanikele esitatavad küsimused on järgmised:

  • „Kas toetate  Märjamaa  valla, Vigala valla ja Kullamaa valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega „Jah" ja „Ei".
  • „Kas  toetate Märjamaa  valla ja  Vigala  valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks (juhul kui Kullamaa vald lõpetab Märjamaa ja Vigala vallaga ühinemisläbirääkimised)?" vastusevariantidega „Jah" ja „Ei".

Küsitluses osalemiseks palun kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass vm muu isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 ja §-s 4 märgitud dokument).

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Märjamaa vallas. 

Küsitlusest ei või osa võtta isik, kes on:

1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Küsitluse korraldajaks on Märjamaa Vallavalitsuse moodustatud ajutine komisjon (vallavalitsuse korraldus nr 879). Komisjoni esimees Einar Klaos (telefon  +37253406471) ja aseesimees vallasekretär Maigi Linna (telefon  5349 7599;  e-post: maigi.linna@marjamaa.ee).

Isik, kes viibib küsitluse toimumise päeval Märjamaa vallas, kuid kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus.  Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada vallasekretär Maigi Linnale hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval, st 20. novembril 2016 hiljemalt kella 14.00ks. Kodus küsitluslehe täitmine toimub ainult 20. novembril 2016 (pühapäeval). Taotlus esitada elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatult) vallasekretäri e-postile: maigi.linna@marjamaa.ee või kirjalikult Märjamaa Vallavalitsuse postiaadressile: Tehnika 11, Märjamaa alev, 78304 Märjamaa vald, Rapla maakond.  

Küsitluses osaleda saab ka elektrooniliselt:  elektrooniline küsitlus algab 18. novembril 2016. a kell 9.00 ja lõpeb 19. novembril 2016. a kell 20.00. Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee  ning on ligipääsetav Märjamaa valla veebilehelt www.marjamaa.ee. Hääletamiseks on vajalik end ID-kaardi abil sisse logida.

Küsitluse tulemused kinnitab Märjamaa Vallavolikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist ja otsus jõustub valla veebilehel teatavakstegemisest arvates.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Ühinemislepingu avalikustamine ja rahvakoosolekud

17.11.16

Märjamaa Vallavolikogu 20.09.2016 otsusega nr 199 suunati avalikule väljapanekule Märjamaa, Kullamaa ja Vigala valla ühinemisleping ja selle lisad.
Avalik väljapanek toimus perioodil 03.10.2016 kuni 24.10.2016 Märjamaa vallavalitsuses ning valla veebilehel www.marjamaa.kovtp.ee.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele sai esitada 24.oktoobrini 2016.a .

enlightened  Ühinemisteemalised rahvakoosolekud toimusid:
3.10  Valgu rahvamajas, 6.10 Varbola rahvamajas, 11.10 Sipa mõisas ja 13.10 Märjamaa raamatukogus.

enlightenedAvalikustatud ühinemisleping;

Ühinemislepingu projekti ja selle lisade kohta laekus kokku 51 ettepanekut (46 Märjamaa vallavolikogule, 3 Vigala vallavolikogule ja 2 Kullamaa vallavolikogule) :
Märjamaa Vallavolikogule tehtud ettepanekud;
Kullamaa Vallavolikogule tehtud ettepanekud;
Vigala Vallavolikogule tehtud ettepanekud.

enlightened UUS! Märjamaa valla juhtkomisjoni, kolme valla läbirääkimiskomisjoni, Märjamaa Vallavolikogu, Vigala Vallavolikogu ja Kullamaa vallavolikogu seisukohad laekunud ettepanekute kohta.
 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Noppeid ajakirjandusest

28.11.16
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER