Toimetulekutoetuse taotlus

13.06.22

Kirjeldus
Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega.

Alates 1. juunist 2022 on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus ning 160 eurot pere teisele ja igale järgmisele liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Toetuse taotleja, kelle tegelik elukoht on Märjamaa vallas, esitab toimetulekutoetuse saamiseks Märjamaa Vallavalitsusele taotluse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks. Taotluses märgitakse ära toetuse määramisel arvesse võetavate inimeste nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalsed seisundid. Taotlusele lisatakse dokumendid (nt arveldusarvete väljavõtted), mis tõendavad üksi elava inimese või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid  ja makstud elatise suurust. Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, siis lisab ta taotlusele dokumendid, mis tõendavad:

 • eluruumi kasutamise õigust (esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel);
 • toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse (eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning kehtestatud piirmäärade ulatuses) arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud:

 • üür;
 • korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu;
 • korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
 • veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
 • soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 • kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 • elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
 • majapidamisgaasi maksumus;
 • maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 • hoonekindlustuse kulu;
 • olmejäätmete veotasu.

Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks loetakse 18 m² iga perekonna liikme kohta ning lisaks 15 m² perekonna kohta. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad kehtestab Märjamaa Vallavolikogu.

Märjamaa Vallavalitsus võib jätta toimetulekutoetus määramata või vähendada määratavat toimetulekutoetuse summat, kui toetuse taotleja või tema pereliige keeldub muust sotsiaalhoolekandelisest abist ning ei tee koostööd sotsiaalametniku ja töötukassaga.

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega


Kestvus
Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt 5 päeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetuse summa maksab vallavalitsus kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

 

Õigusaktid


VASTUTAVAD AMETNIKUD: 
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu, egela.eensalu@marjamaa.ee, tel 5199 5657
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi (Vigala osavald), ilme.roosi@marjamaa.ee, tel 489 4777
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego, eneli.rego@marjamaa.ee, tel 5326 8175 

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt, valla kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Vajaminevad dokumendid: Esitada isikut tõendav dokument.

Viide

 

 

Toimetaja: TIINA GILL