Toetuste taotlemine

18.10.22

Alates 01.07.2018 kehtib Märjamaa vallas üldine sotsiaalhoolekandeabi andmise kord, mille järgi makstakse Märjamaa vallas alljärgnevaid sotsiaaltoetusi:

1. Märjamaa vallas makstavad abivajadusest sõltumatud sotsiaaltoetused on:

 • sünnitoetus;
 • ranitsatoetus;
 • eaka sünnipäevatoetus;
 • matusetoetus.

2. Märjamaa vallas makstavad abivajadusest sõltuvad mitteperioodilised sotsiaaltoetused on:

 • tervisetoetus;
 • puudega isikule eluruumi kohandamise toetus;
 • vajaduspõhiste ja toetavate teenuste toetus;
 • toetus laste toimetuleku tagamiseks;
 • toetus raske majandusliku olukorra puhul;
 • erakorraline toetus;
 • vältimatu sotsiaalabi toetus.

3. Märjamaa vallas makstavad abivajadusest sõltuvad perioodilised sotsiaaltoetused on:

 • toetus koolieelses lasteasutuses laste toitlustamiseks, koha- ja õppetasu hüvitamiseks;
 • toetus õpilaskodu üüri ja kommunaalkulude tasumiseks;
 • hooldajatoetus.

4. Eelpool nimetatud sotsiaaltoetuste piirmäärad kehtestatakse vallavolikogu määrusega.

Sissetulekust sõltuva toetuse saamise õigus on perel, kelle sissetulek jääb alla kahekordset toimetulekupiiri.  2022. a  1. juunist on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Taotlemiseks tuleb esitada Märjamaa vallavalitsusele avaldus ning sissetulekut tõendavad dokumendid (palgatõend, pangakonto väljavõte vms). Avalduses tuleb märkida lisaks enda andmetele ka kõigi ühiselt koos elavate pereliikmete andmed.

Pere sissetulekute hulka arvestatakse üksikisiku tulumaksu seaduse alusel täidetava tuludeklaratsiooni järgi maksustatavad tulud, riiklike peretoetuste seadusega makstavad toetused, elatisraha ja muu tulu. 

Sotsiaalteenustest osutatakse:

 • koduhooldusteenust eakatele ja puudega inimestele;
 • tugiisikuteenust erivajadusega lastele.

Raskustesse sattunud inimesele või perele vajaliku abi osutamiseks või toetuse määramiseks tuleb pöörduda sotsiaaltöötaja vastuvõtule, kelle nõustamisel leitakse ühiselt lahendus olukorrale.

 

SOTSIAALTOETUSE TAOTLEMISE AVALDUS

TOIMETULEKUTOETUSE TAOTLUS doc e-vorm

Toimetaja: TIINA GILL
23.02.21
Toimetaja: TIINA GILL

Ranitsatoetust saab taotleda 1. augustist kuni 30. septembrini

14.08.19
Ranitsatoetus on Märjamaa valla eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale. Ranitsatoetuse eesmärgiks on hariduse väärtustamine ja lapse esmakordselt kooliminekuga seotud kulutuste hüvitamine. Toetuse suuruseks on 200 eurot. Selle saamiseks tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Taotlusi saab esitada ajavahemikus 1. augustist kuni 30. septembrini.

Toetuse saamise tingimuseks on, et kooli minev laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastiku registri andmetel 1. augusti seisuga registreeritud Märjamaa valla elanikuks. See, millise omavalitsuse kooli laps õppima asub, pole määrav.

Esitatud taotlused vaatab läbi ning kontrollib nende vastavust käesolevale korrale volitatud ametnik ning otsustab toetuse andmise kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Taotluse rahuldamisel makstakse toetus välja 30 kalendripäevapäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Vormikohane taotlus on kättesaadav Märjamaa valla kodulehel. Taotluse võib digitaalselt allkirjastatult saata e-postile marjamaa@marjamaa.ee, täita vallavalitsuse sotsiaalosakonnas vastuvõtuajal kohapeal või saata postiga Märjamaa vallavalitsuse aadressile Tehnika 11 Märjamaa 78304 Rapla maakond.
 

ELEKTROONILINE TAOTLUSVORM

TAOTLUSVORM PABERKANDJAL

Toimetaja: TIINA GILL