Lapsehoiuteenus

17.03.23

Kirjeldus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Õigus lapsehoiuteenusele on:

 • isikul, kes kasvatab vähemalt 1,5 aastast last, kellele ei ole võimalik tagada lapsehoiuteenust koolieelses lasteasutuses;
 • isikul, kelle laps käib munitsipaallasteaias, kuid lasteaed on ajutiselt laste vastuvõtuks suletud;
 • sügava või raske puudega last kasvataval isikul täiendavalt hoolduskoormuse vähendamiseks.

Lapsehoiuteenust on õigustatud saama laps, kes on sotsiaalhoolekandega hõlmatud.

Õigus hüvitisele ei teki vanemal, kes ise osutab oma lapsele lapsehoiuteenust või ostab lapsehoiuteenust sama lapse teiselt vanemalt.

Lapsehoiuteenuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.

Vähemalt 1,5 aastasele ja kuni koolikohustuslikku ikka jõudnud lapsele (v.a raske ja sügava puudega laps) lasteaia koha asemel lapsehoiuteenuse osutamisel tasub last kasvatav isik kohatasu Märjamaa Vallavolikogu 16.03.2021 määrusega nr 114 „Vanemate omaosalus Märjamaa valla koolieelsetes lasteasutustes" kehtestatud ulatuses ning toidukulu vastavalt toidupäevade maksumusele. Ülejäänud lapsehoiuteenusega seotud kulu tasutakse lapsehoiuteenuse osutajale Märjamaa valla eelarvest haridusnõuniku haldusakti alusel vastavalt esitatud arvele.

Puudega last kasvatavale isikule lapsehoiuteenuse osutamine on teenust saavale isikule tasuta. 

Õigusaktid

 

VASTUTAVAD AMETNIKUD:
Lastekaitsespetsialist Maiken Kask, maiken.kask@marjamaa.ee, tel 5912 468
Lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa, angelica.heinmaa@marjamaa.ee, tel 5854 0242 

 

TAOTLEMINE 

Lapsehoiuteenuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.

Taotluse esitamine on vormivaba, kuid taotluses tuleb märkida:

 • määrusega sätestatud sotsiaalteenuse või -toetuse liik ehk taotletav abi;
 • taotleja ees- ja perekonnanimi ning isiku sünniaeg või isikukood;
 • taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
 • hüvitise saamise õiguse tekkimise või hüvitise andmiseks olulised asjaolud, sh vajadusel andmed kolmandate isikute kohta;
 • vajadusel määruses sätestatud täiendavad andmed;
 • taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri;
 • andmed teenust vajava lapse kohta;
 • võimalusel andmed soovitud teenuse osutaja kohta.

 

Vastuvõtuajad Märjamaa vallavalitsuses: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

 

Toimetaja: TIINA GILL