Paemurrumetsa ja Otsa kinnistute üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

28.01.22

Märjamaa Vallavolikogu 21.12.2021 otsusega nr 32 kehtestati Vaimõisa külas Paemurrumetsa ja Otsa kinnistute üldplaneeringut muutva detailplaneering. Planeeritav ala hõlmas Vaimõisa külas Paemurrumetsa (katastritunnus 50401:006:0003, registriosa nr 1774337, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Otsa (katastritunnus 50401:006:0051, registriosa nr 2593437, maatulundusmaa 100%) kinnistut. Planeeritava ala suurus on 5,7 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks oli kinnistute ehitusõiguse määramine, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted ja maa kasutamise sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast äri- ja transpordimaaks eesmärgiga nimetatud kinnistutele tankla- teenindusjaama- kaupluse, puhke- majandushoonete ning vajalike tehnorajatiste ja teenindava taristu rajamiseks.

Detailplaneering on kättesaadav Märjamaa valla koduleheküljel https://marjamaa.kovtp.ee/avalikustamine

Toimetaja: TIINA GILL