Isikliku abistaja teenus

17.03.23

Kirjeldus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Isikliku abistaja teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevastes tegevustes (liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieeni-, majapidamistoimingutes, muudes toimingutes). Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda, st isik ja isiklik abistaja tegutsevad koos.

Isikliku abistaja teenust on õigus saada sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kellele on määratud puue ning kellel objektiivsete asjaolude hindamise tulemusena on vajadus kasutada füüsilist kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, et tagada harjumuspärases keskkonnas võimalikult iseseisev toimetulek ning võimalus osaleda teistega võrdsetel alustel ühiskonnaelus.

Isikliku abistaja teenuse taotlemiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.

Isikliku abistaja määramiseks hindab ametiasutus puudega isiku kõrvalabi määra ning koostöös teenusesaajaga määrab kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised.

Puudega isiku kõrvalabi vajadusest lähtuvalt selgitab ametiasutus välja, kas taotlusel märgitud potentsiaalne isiklik abistaja on oma tavalisest elulaadist ja toimetulekust ning isikuomadustelt võimeline puudega isikule vajalikku kõrvalabi tagama ning vastab sotsiaalhoolekande seadusega isikliku abistaja teenust vahetult osutava isiku nõuetele. Vajadusel abistab ametiasutus puudega isiku kõrvalabi vajaduse määra ning sellest tulenevatest toimingutest lähtuvalt sobiva isikliku abistaja leidmisel.

Ametiasutuse poolt pakutava isikliku abi määramiseks peab olema isikliku abistaja kirjalik nõusolek ning puudega isiku nõusolek.

Isikliku abistaja teenus määratakse hoolekandekomisjoni haldusaktiga perioodiks, mil isikule on määratud puue.

Ametiasutuse korraldatava isikliku abistaja teenuse eest tasutakse vastavalt teenuse osutaja hinnakirjale või poolte kokkuleppel.

Isikliku abistaja teenuse eest osalise või täieliku tasumise kohustuse ülevõtmise otsuse tegemisel lähtub hoolekandekomisjon asjaoludest, arvestades seejuures teenuse mahtu ja maksumust.

Õigusaktid


VASTUTAVAD AMETNIKUD: 
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu, egela.eensalu@marjamaa.ee, tel 5199 5657
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi (Vigala osavald), ilme.roosi@marjamaa.ee, tel 489 4777
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego, eneli.rego@marjamaa.ee, tel 5326 8175 

 

TAOTLEMINE 

Isikliku abistaja teenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus vabas vormis.

Taotluses tuleb märkida:

  • määrusega sätestatud sotsiaalteenuse või -toetuse liik ehk taotletav abi;
  • taotleja ees- ja perekonnanimi ning isiku sünniaeg või isikukood;
  • taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  • hüvitise saamise õiguse tekkimise või hüvitise andmiseks olulised asjaolud, sh vajadusel andmed kolmandate isikute kohta;
  • vajadusel määruses sätestatud täiendavad andmed;
  • taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri;
  • põhjus, milleks isiklikku abistajat soovitakse, ning puude raskusaste;
  • tegevused, milleks isiklikku abistajat vajatakse;
  • võimalusel isiku, keda soovitakse isiklikuks abistajaks, andmed.

Kui isikliku abistaja määramist taotleval isikul on olemas konkreetne isik, keda ta soovib enda isiklikuks abistajaks, lisatakse taotlusele isikliku abistaja kirjalik nõusolek isiklikuks abistajaks määramise kohta.


Vastuvõtuajad Märjamaa vallavalitsuses: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Toimetaja: TIINA GILL