Selgusid hajaasutuse programmi toetuse saajad

27.06.23

2023. aasta hajaasustuse programmi sai toetuse taotlusi esitada 01.02.2023 – 03.04.2023. Taotluste vastuvõtmise perioodil laekus Märjamaa Vallavalitsusele 31 toetuse taotlust. Esitatud taotluste kogumaksumuseks oli 193 596,32 eurot, millest taotletavaks toetussummaks 127 224,38 eurot ning oma- ja kaasfinantseeringu summaks 66 371,94 eurot.

Märjamaa valla eelarves on planeeritud hajaasustuse programmi rahastamiseks 30 000 eurot ja regionaalministri 07.06.2023 käskkirja nr 110 „Hajaasustuse programmi 2023. aasta riigi toetusvahendite jaotus" kinnitati hajaasustuse programmi 2023. aasta riigipoolseks toetusvahendiks Märjamaa vallale 30 000 eurot.

Märjamaa vallavalitsuse 14.06.2023 korraldusega nr 2-1.1/279 rahuldati 15 taotlust alljärgnevalt:

 

Jrk.nr

Taotleja nimi,

projekti nimi,

taotluse number

Projekti maksumus kokku

Otsustatud toetuse summa

Otsustatud toetuse summast

Otsustatud omafinant-seeringu summa

riigipoolne toetus

KOV toetus

1.

Allan Aun, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1029

6 312,00

4 208,00

2 104,00

2 104,00

2 104,00

2.

Mari-Liis Kalmus, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/ 1247

5 952,00

3 987,84

1 993,92

1 993,92

1 964,16

3.

Leive Kuusemäe, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1038-1

5 490,00

3 678,30

1 839,15

1 839,15

1 811,70

4.

Gerda Rannala, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1306

5 160,00

3 440,00

1 720,00

1 720,00

1 720,00

5.

Lauri Matsulevitš, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1385

6 522,00

4 369,74

2 184,87

2 184,87

2 152,26

6.

Siim Kleberg, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1037

8 566,80

5 739,76

2 869,88

2 869,88

2 827,04

7.

Sulev Seimann, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/968-1

6 990,00

4 683,30

2 341,65

2 341,65

2 306,70

8.

Raili Viljas, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1285

3 800,00

2 546,00

1 273,00

1 273,00

1 254,00

9.

Antii Lääts, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/601

7 920,00

5 306,40

2 653,20

2 653,20

2 613,60

10.

Mati Linnamägi, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1350

4 752,00

3 183,84

1 591,92

1 591,92

1 568,16

11.

Tiiu Laev, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1348

5 016,00

3 360,72

1 680,36

1 680,36

1 655,28

12.

Priit Ainsaar, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1392

4 682,38

3 137,19

1 568,59

1 568,60

1 545,19

13.

Ingrid Tiitre, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/643

7 830,00

5 246,10

2 623,05

2 623,05

2 583,90

14.

Kaido Kullam, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1357

2 520,00

1 688,40

844,20

844,20

831,60

15.

Allar Lehtsalu, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/732

8 808,00

5 424,41

2 712,21

2 712,20

3 383,59

KOKKU:

90 321,18

60 000,00

30 000,00

30 000,00

30 321,18

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasutuse programm 2023

25.08.23

Märjamaa Vallavalitsus annab teada, et 2023. aasta hajaasustuse programmi taotluseid võetakse vastu 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades alaliselt elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda Märjamaa valla elanikud, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmete alusel katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Toetatavate tegevuste, abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 nr määrusest nr 14 „Hajaasustuse programmi", mis on kättesaadav Riigi Tugiteenuste keskuse veebilehel.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt allkirjastatuna e-mailile marjamaa@marjamaa.ee ajavahemikul 01.02- 01.04.2021 a.

Märjamaa Vallavalitsuse kontaktisikuks on Kirsti Mau tel: 5302 1768, e-mail: kirsti.mau@marjamaa.ee

Hajaasustuse programmi kaasrahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

 

Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsus

Märjamaa vallavalitsuse 04.04.2018 korraldusega nr 2-1.1/288 kehtestati hajaasustuse programmi andmisel toetatavate valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt:

  1. veevarustussüsteemid
  2. kanalisatsioonisüsteemid
  3. juurdepääsuteed
  4. autonoomsed elektrisüsteemi

 

Hajaasustuse programmi komisjon

Märjamaa vallavalitsuse 20.01.2021 korraldusega nr 2-1.1/12 moodustati hajaasustuse programmi ajutine komisjon koosseisus:

esimees: Helgi Tammaru - ehitusspetsialist

liikmed: Fred Puusepp – ehitusnõunik, Annika Urbel – teedespetsialist, Anna-Kaia Kikkas – keskkonnaspetsialist, Liina Valler – järelevalvespetsialist

 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Selgusid hajaasustuse programmi toetuse saajad

22.06.22

Hajaasustuse programmi 2022.a sai esitada toetuse taotlusi 01.02.2022 – 01.04.2022. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Märjamaa valla eelarves on planeeritud hajaasustuse programmi rahastamiseks 30 000 eurot ja riigihalduse ministri 14.06.2022 käskkirja nr 128 „Hajaasustuse programmi 2022. aasta riigi toetusvahendite jaotus" eraldatakse Märjamaa vallale riigipoolseks toetusvahendiks 30 000 eurot.

Taotluste vastuvõtmise perioodil laekus Märjamaa Vallavalitsusele 37 toetuse taotlust, neist 19 taotlust oli kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, 14 taotlust veesüsteemide rajamiseks, 3 juurdepääsuteede rajamiseks. Esitatud taotluste kogumaksumuseks oli 202 052,68 eurot, millest taotletavaks toetussummaks 131 572,92 eurot ning oma- ja kaasfinantseeringu summaks 70 479,76 eurot.

Märjamaa Vallavalitsuse hajaasustuse programmi taotluste läbivaatamise komisjon kontrollis taotluste vastavust programmdokumendi nõuetel. Komisjon tegi otsuse mitte rahuldada 6 taotlust, mis ei vastanud määruse nõuetele ning 11 taotlust, mille hindamistulemuste alusel jäi taotluse kaalutud keskmine hinne alla 2,5. Hindamistulemuste alusel koostatud pingerea alusel ei mahtunud kolm toetuse taotlust toetuse saajate hulka toetusvahendite lõppemisel.

Märjamaa Vallavalitsuse 17. juuni 2022. a korraldusega nr 2-1.1/235 rahuldati tingimuslikult hajaasustuse programmi 17 toetuse taotlust alljärgnevad:

 

Jrk.nr

Taotleja nimi, projekti nimi,

taotluse number

Projekti maksumus kokku

Otsusta-tud toetuse summa

Otsustatud toetuse summast

Otsustatud oma- ja kaasfinant-seeringu summa

riigipoolne toetus

KOV toetus

1.

Veiko Viljas, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1428

5 556,00

3 722,52

1 861,26

1 861,26

1 833,48

2.

Harri Uljas, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1355

7 080,00

4 743,60

2 371,80

2 371,80

2 336,40

3.

Anu Matsoo, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1117

6 360,00

4 261,20

2 130,60

2 130,60

2 098,80

4.

Raido Uesson, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1314

6 282,00

4 208,00

2 104,00

2 104,00

2 074,00

5.

Irina Tjuklina, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1467

1 950,00

1 306,00

653,00

653,00

644,00

6.

Aino Saareste, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1466

4 644,00

3 111,48

1 555,74

1 555,74

1 532,52

7.

Peeter Paunmaa, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1453 

4 562,38

3 050,00

1 525,00

1 525,00

1 512,38

8.

Helmi Mäe, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1473

2 976,00

1 993,92

996,96

996,96

982,08

9.

Maarja Viet, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1455

4 944,00

3 312,48

1 656,24

1 656,24

1 631,52

10.

Margut Jõgisoo, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1491

6 594,00

4 417,98

2 208,99

2 208,99

2 176,02

11.

Jaan Kuusik, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1507

7 192,80

4 819,18

2 409,59

2 409,59

2 373,62

12.

Külvi Mikkus, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1562

5 304,00

3 553,00

1 776,50

1 776,50

1 751,00

13.

Meeri Vendel, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1209

5 982,00

4 007,00

2 003,50

2 003,50

1 975,00

14.

Kertu Padar, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1361 

6 648,00

3 284,00

1 642,00

1 642,00

3 364,00

15.

Helle Laser, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1392 

5 340,00

3 577,80

1 788,90

1 788,90

1 762,20

16.

Arno Viirok, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1476

5 820,00

3 899,40

1 949,70

1 949,70

1 920,60

17.

Dmitri Rozenblat, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1565

6 300,00

2 732,44

1 366,22

1 366,22

3 567,56

 

KOKKU:

93 535,18

60 000,00

30 000,00

30 000,00

33 535,18

 

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programm 2022

23.03.22

Märjamaa Vallavalitsus annab teada, et 2022. aasta hajaasustuse programmi taotluseid võetakse vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2022.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse.

Toetatavate tegevuste, abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 nr määrusest nr 14 „Hajaasustuse programmi", mis on kättesaadav Riigi Tugiteenuste keskuse veebilehel Meede: Hajaasustuse programm | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee)

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukoha järgsele kohalikule omavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt allkirjastatuna e-mailile marjamaa@marjamaa.ee ajavahemikul 01.02- 01.04.2022 a.

Märjamaa Vallavalitsuse kontaktisikuks on Kirsti Mau tel: 5302 1768, e-mail: kirsti.mau@marjamaa.ee

 

Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsus

Märjamaa vallavalitsuse 04.04.2018 korraldusega nr 2-1.1/288 kehtestati hajaasustuse programmi andmisel toetatavate valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt:

  1. veevarustussüsteemid
  2. kanalisatsioonisüsteemid
  3. juurdepääsuteed
  4. autonoomsed elektrisüsteemi

 

Hajaasustuse programmi komisjon

Märjamaa vallavalitsuse 20.01.2021 korraldusega nr 2-1.1/12 moodustati hajaasustuse programmi ajutine komisjon koosseisus:

esimees: Helgi Tammaru - ehitusspetsialist

liikmed: Fred Puusepp – ehitusnõunik
             Annika Urbel – teedespetsialist
             Anna-Kaia Kikkas – keskkonnaspetsialist
             Liina Valler – järelevalvespetsialist


TAOTLUS
• TAOTLUSE LISA: VEESÜSTEEMIDE VALDKONNA PROJEKTI KIRJELDUS
• TAOTLUSE LISA: KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE VALDKONNA PROJEKTI TEGEVUSTE KIRJELDUS
• TAOTLUSE LISA: JUURDEPÄÄSUTEEDE VALDKONNA PROJEKTI TEGEVUSTE KIRJELDUS 
• TAOTLUSE LISA: AUTONOOMSETE ELEKTRISÜSTEEMIDE VALDKONNA PROJEKTI TEGEVUSTE KIRJELDUS 
• PROJEKTI EELARVE

 

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programm 2021

27.08.21

Hajaasustuse programmi 2021. a taotlusi võeti vastu 01.02.2021-01.04.2021 vastavalt riigihalduse ministri 11.01.2021 käskkirjale nr 4. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Riigihalduse ministri 28.05.2021 käskkirja nr 101 „Hajaasustuse programmi 2021. aasta riigi toetusvahendite jaotus" kinnitati hajaasustuse programmi 2021. aasta riigipoolseks toetusvahendiks Märjamaa vallale 27 836 eurot. Märjamaa valla 2021. a eelarves on programmi kaasrahastamiseks 30000 eurot.

Taotluste vastuvõtmise perioodil laekus Märjamaa Vallavalitsusele 59 toetuse taotlust, neist 41 taotlust oli kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, 14 taotlust veesüsteemide rajamiseks, 4 taotlust juurdepääsuteede rajamiseks. Estatatud taotluste kogumaksumuseks oli 325 393,56 eurot, millest taotletavaks toetussummaks oli 210969,08 eurot ning oma- ja kaasfinantseeringu summaks 114 424,48 eurot.

Märjamaa Vallavalitsuse hajaasustuse programmi taotluste läbivaatamise komisjoni kontrollis taotluste vastavust programmdokumendi nõuetele. Kõiki 59 taotlust hindas komisjon vastavalt EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendile. Toetuse taotluse rahuldamiseks pidi taotluse kaalutud keskmine hinne olema vähemalt 2,5. Vastavalt hindamistulemustele jäi 19 taotluse kaalutud keskmine hinne alla 2,5, kuna kitsaskohad olid võrreldes teiste projektidega vähem teravamad või toetuse suurus kasusaaja kohta oli kõrgem valdkonna projektide keskmisest toetuse suurusest kasusaaja kohta. Hindamistulemuste alusel koostatud pingerea järgi ei mahtunud 24 toetuse taotlust toetuse saajate hulka toetusvahendite lõppemisel.

Märjamaa Vallavalitsuse 02. juuni 2021. a korralduse nr 2-1.1/255 punkti 1 alusel rahuldati tingimuslikult hajaasustuse programmi 16 taotlust alljärgnevad:

Taotleja nimi

Projekti nimi

Projekti maksumus kokku

Otsustatud toetuse summa

Otsustatud toetuse summast

Otsustatud oma- ja kaasfinant-seering

riigipoolne toetus

KOV-i poolne toetus

Ain Rumma

kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3 607,20

2 416,00

1 208,00

1 208,00

1 191,20

Ene Seller

kanalisatsioonisüsteemi rajamine

5 820,00

3 880,00

1 940,00

1 940,00

1 940,00

Imre Spakovski

kanalisatsioonisüsteemi rajamine

7 292,40

4 861,60

2 430,80

2 430,80

2 430,80

Relika Uustalu

veesüsteemi rajamine

2 271,20

1 521,70

760,85

760,85

749,50

Relika Uustalu

kanalisatsioonisüsteemi rajamine

7 104,00

4 759,68

2 379,84

2 379,84

2 344,32

Ando Kollom

veesüsteemi rajamine

3 541,00

2 266,00

1 133,00

1 133,00

1 275,00

Leho Laaser

kanalisatsioonisüsteemi rajamine

5 137,80

3 442,33

1 721,16

1 721,17

1 695,47

Lembit Tondi

veesüsteemi rajamine

5 796,00

3 883,00

1 941,50

1 941,50

1 913,00

Eduard Švets

kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2 810,40

1 882,00

941,00

941,00

928,40

Hillar Valter

veesüsteemi rajamine

5 376,00

3 601,92

1 800,96

1 800,96

1 774,08

Kertu Padar

veesüsteemi rajamine

4 800,00

3 216,00

1 608,00

1 608,00

1 584,00

Elvis Nigol

veesüsteemi rajamine

4 620,00

3 000,00

1 500,00

1 500,00

1 620,00

Jaagup Sarv

kanalisatsioonisüsteemi rajamine

6 834,00

4 578,78

2 289,39

2 289,39

2 255,22

Marko Suislepp

kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4 680,00

3 135,60

1 567,80

1 567,80

1 544,40

Kaidi Kokk

kanalisatsioonisüsteemi rajamine

7 156,00

4 794,00

2 397,00

2 397,00

2 362,00

Tiit Linnamägi

kanalisatsioonisüsteemi rajamine

5 700,00

3 819,00

1 909,50

1 909,50

1 881,00

KOKKU:

82 546,00

55 057,61

27 528,80

27 528,81

27 488,39

 

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programm 2020

7.10.20

Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusi võeti vastu 17.02.2020-17.04.2020 vastavalt riigihalduse ministri 22.01.2020 käskkirjale nr 7. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Riigihalduse ministri 23.06.2020 käskkirja nr 109 „Hajaasustuse programmi 2020. aasta riigi toetusvahendite jaotus" kinnitati hajaasustuse programmi 2020. aasta riigipoolseks toetusvahendiks Märjamaa vallale 25 279 eurot. Märjamaa valla 2020. a eelarvest rahastatakse programmi  25 724,10 euroga.

Taotluste vastuvõtmise perioodil laekus Märjamaa Vallavalitsusele 54 toetuse taotlust, neist 32 taotlust oli kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, 17 taotlust veesüsteemide rajamiseks, 5 juurdepääsuteede rajamiseks. Esitatud taotluste kogumaksumuseks oli 294 280,28 eurot, millest taotletavaks toetussummaks oli 189 927,27 eurot ning oma- ja kaasfinantseeringuks 104 353,01 eurot.

Märjamaa Vallavalitsuse hajaasustuse programmi taotluste läbivaatamise komisjoni kontrollis taotluste vastavust programmdokumendi nõuetele. Nõuetele ei vastanud 7 taotlust, ülejäänud 47 taotlust hindas komisjon vastavalt EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendile. Toetuse taotluse rahuldamiseks pidi taotluse kaalutud keskmine hinne olema vähemalt 2,5. Vastavalt hindamistulemustele jäi 24 taotluse kaalutud keskmine hinne alla 2,5, kuna kitsaskohad olid võrreldes teiste projektidega vähem teravamad või toetuse suurus kasusaaja kohta oli kõrgem valdkonna projektide keskmisest toetuse suurusest kasusaaja kohta. Hindamistulemuste alusel koostatud pingerea järgi ei mahtunud 8 toetuse taotlust toetuse saajate hulka toetusvahendite lõppemisel.

 

Märjamaa Vallavalitsuse 27.07.2020a korralduse nr 2-1.1/303 punkti 1 alusel rahuldati tingimuslikult hajaasustuse programmi 15 taotlust:

Taotleja nimi

Projekti nimi

Projekti maksumus kokku

Otsustatud toetuse summa

Otsustatud toetuse summast

Otsustatud oma- ja kaasfinant-seering

riigipoolne toetus

KOV-i poolne toetus

Katrina Lemetti-Varik

Kõrtsi kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

3 322,80

2 226,28

1 113,14

1 113,14

1 096,25

Monika-Kätlin Kriit

Arutalu kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

4 300,00

2 881,00

1 440,50

1 440,50

1 419,00

Sirli Tilga

Nurme veesüsteemi rajamine

4 800,00

3 216,00

1 608,00

1 608,00

1 584,00

Anu Kasela

Kase veesüsteemi rajamine

4 800,00

3 200,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

Ene Seller

Margu veesüsteemi rajamine

3 660,00

2 440,00

1 220,00

1 220,00

1 220,00

Raivo Buht

Maasika veesüsteemi rajamine

5 664,00

3 794,88

1 897,44

1 897,44

1 869,12

Anu Kasela

Kase kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2 760,00

1 840,00

920,00

920,00

920,00

Osvald Hannus

Raadiku veesüsteemi rajamine

4 800,00

3 216,00

1 608,00

1 608,00

1 584,00

Raivo Buht

Maasika kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

5 262,00

3 525,54

1 762,77

1 762,77

1 736,46

Anni Artel

Satsi kanalisatsioonisüsteemi rajamine

13 038,00

6 500,00

3 250,00

3 250,00

6 538,00

Meeri Vendel

Nurga veesüsteemi rajamine

3 696,00

2 476,00

1 238,00

1 238,00

1 220,00

Varmo Rein

Ojakalda veesüsteemi rajamine

5 100,00

3 400,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

Meelis Artel

Otti kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4 305,58

2 884,00

1 442,00

1 442,00

1 421,58

Jaak Kokemägi

Paka veesüsteemi rajamine

4 620,00

3 095,40

1 547,70

1 547,70

1 524,60

Sirje Timmi

Pauna kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

9 462,00

6 308,00

2 931,45

3 376,55

3 154,00

KOKKU:

79590,38

51 003,10

25 279,00

25 724,10

28587,28

 

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programm 2019

5.08.19

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Märjamaa valla 2019. a hajaasustuse programmi taotlusvooruks eraldati 53 596,96 eurot, millest 26 392,00 eurot eraldati riigi poolt ja 27 201,96 eurot Märjamaa valla 2019. a eelarvest.  Toetuse taotlusi võeti vastu 11. märtsist kuni 13. maini 2019. a.  Märjamaa Vallavalitsusele esitati taotluse esitamise tähtajaks 48 taotlust programmi üldmaksumusega 247 028,30 eurot. Lisaks esitati üks taotlus peale taotluse esitamise tähtaega ja üks taotlus võeti enne taotluse esitamise tähtaega taotleja avalduse alusel tagasi. Programmist sooviti kokku saada toetust 164 995,36 eurot ja omafinantseeringu panuseks 82 032,94 eurot.

Hajaasustuse programmi toetuse taotlejatele ja taotlusele esitatud nõuetele vastasid 42 taotlust, mida hindasid hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni liikmed vastavalt EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendile. Toetuse taotluse rahuldamiseks pidi taotluse kaalutud keskmine hinne olema vähemalt 2,5. Vastavalt hindamistulemustele jäi 7 taotluse kaalutud keskmine hinne alla 2,5, kuna majapidamises ei olnud alla 18-aastaseid lapsi, kitsaskohad olid võrreldes teiste projektidega vähem teravamad või toetuse suurus kasusaaja kohta oli kõrgem valdkonna projektide keskmisest toetuse suurusest kasusaaja kohta. 18 toetuse taotlust jäi rahuldamata, kuna hindamistulemuste alusel koostatud pingerea järgi ei mahtunud taotlejad toetuse saajate hulka toetusvahendite lõppemisel.

Märjamaa Vallavalitsuse 17.07.2019. a korralduse nr 405 punkti 1  alusel rahuldati tingimuslikult hajaasustuse programmi 17 taotlust alljärgnevad:

 

Taotleja nimi

Projekti nimi

Projekti  kokku

toetuse summa

sellest

omafin. summa

taotluse number

RIIK

KOV

Eveli Stahelstrauch-Pulk

Uus-Saarde kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1327

5137,20

3441,92

1720,96

1720,96

1695,28

Kaupo Arro

Vallimaa kanalisatsooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1512

5078,38

3402,00

1701,00

1701,00

1676,38

Marje Arro

Loigu veesüsteemi rajamine, 9-2.3/1530

1720,00

1152,00

576,00

576,00

568,00

Evi Tähtla

Uussaare kanalisatsooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1560

8280,00

5547,00

2773,50

2773,50

2733,00

Margus Kuljus

Urbaste kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1822

2024,00

1356,00

678,00

678,00

668,00

Terje Liiv

Moka kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1465

8970,00

6009,00

3004,50

3004,50

2961,00

Maila Taidema

Kivila kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1600

6879,60

4609,00

2304,50

2304,50

2270,60

Ahti Nuga

Laasimaa veesüsteemi rajamine, 9-7.1/1091

4446,00

2978,00

1489,00

1489,00

1468,00

Thomas Hainsalu

Kaskema  kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1728

7710,00

5165,00

2582,50

2582,50

2545,00

Vello Viesemann

Kustase veesüsteemi rajamine, 9-2.3/1515

3426,00

2295,00

1147,50

1147,50

1131,00

Martin Piir

Rosina-Erika veesüsteemi rajamine,  9-2.3/1819

1776,00

1189,00

594,50

594,50

587,00

Edith Joala

Uus-Olevi veesüsteemi rajamine, 9-2.3/1702

4554,00

3051,00

1525,50

1525,50

1503,00

Hele-Mai Karm

Mätliku veesüsteemi rajamine, 9-2.3/1729

3684,00

2468,00

1234,00

1234,00

1216,00

Marianne Song

Tagapere veesüsteemi rajamine, 9-2.3/1744

4296,00

2878,00

1439,00

1439,00

1418,00

Ahti Nuga

Laasimaa kanalisatsiooni-süsteemi rajamine,  9-7.1/1092

2370,00

1587,00

793,50

793,50

783,00

Peeter Haud

Uus-Vaino kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1601

6985,20

4680,00

2340,00

2340,00

2305,20

 

Märjamaa Vallavalitsuse 17.07.2019a korralduse nr 405 punkti 2 alusel rahuldati üks taotlus alljärgnevad:

Rahuldada osaliselt ja tingimuslikult Osvald Hannuse Raadiku kanalisatsioonisüsteemi rajamise taotlus nr 9-2.3/1513, kuna tegemist on rahastatavate projektide pingereas viimase rahastatava projektiga, mille rahastamiseks jätkub toetusvahendeid osaliselt alljärgnevalt:

Projekti maksumus kokku: 3876,0 eurot; toetuse summa: 1786,04 eurot, millest riigipoolne toetus on 488,04 eurot ja KOV-i poolne toetus on 1298,00 eurot; omafinantseeringu summa: 2089,96 eurot.

Juhul kui taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamise ettepanekuga, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programm 2018

23.04.19

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Märjamaa valla 2018. a hajaasustuse programmi taotlusvooruks eraldati 60 000 eurot, millest 30 000 eurot eraldati riigi poolt ja 30 000 eurot Märjamaa valla 2018. a eelarvest.  Toetuse taotlusi võeti vastu 09. aprillist kuni 11. juunini 2018.a. Märjamaa vallavalitsusele laekus 51 taotlust, kokku programmi  üldmaksumusega 266 281,16 eurot, millest taotletav toetussumma oli 174 763,37 eurot ja omafinantseering 91 517,79 eurot.

Hajaasustuse programmi toetuse taotlejatele ja taotlusele esitatud nõuetele vastasid 45 taotlust, mida hindasid hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni liikmed vastavalt EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendile. Toetuse taotluse rahuldamiseks pidi taotluse kaalutud keskmine hinne olema vähemalt 2,5. Vastavalt hindamistulemustele jäi 16 taotluse kaalutud keskmine hinne alla 2,5, kuna majapidamises ei olnud alla 18-aastaseid lapsi, kitsaskohad olid võrreldes teiste projektidega vähem teravamad või toetuse suurus kasusaaja kohta oli kõrgem valdkonna projektide keskmisest toetuse suurusest kasusaaja kohta. Taotleja avalduse alusel lõpeti üks toetuse taotluse menetlus ja viis toetuse taotlust jäi rahuldamata, kuna hindamistulemuste alusel koostatud pingerea järgi ei mahtunud taotlejad toetuse saajate hulka toetusvahendite lõppemisel.

Märjamaa Vallavalitsuse 14.08.2018 a korralduse nr 714 punkti 1 ja 09.10.2018 korralduse nr 893 punkti 2  alusel rahuldati tingimuslikult hajaasustuse programmi taotlused alljärgnevad

Taotleja ja kaastaotleja(te) nimi

Projekti nimi

Projekti maksumus kokku

Otsustatud toetussumma 

Otsustatud toetuse summa RIIK


Otsustatud toetuse summa KOV

Otsustatud oma- ja kaasfinant-seeringu summa

Tiia Rehe

Lepiku veesüsteemi rajamine

3630,00

2432,10

1216,05

1216,05

1197,90

Janek Kivi

Andruse-Uuetoa veesüsteemi rajamine

2670,00

1788,00

894,00

894,00

882,00

Kerli Viirsalu

Metsavahi veesüsteemi rajamine

3924,00

2629,08

1314,54

1314,54

1294,92

Ülo Kuuspalu

Sepa veesüsteemi rajamine

1374,00

920,58

460,29

460,29

453,42

Timo Kaljur

Aasa veesüsteemi rajamine

3870,00

2592,90

1296,45

1296,45

1277,10

Tiia Rehe Lepiku kanalisatsioonisüsteemi
rajamine
6192,00 4067,90 2033,95 2033,95 2121,10

Helmi Tamsalu

Paju veesüsteemi rajamine

1680,00

1125,60

562,80

562,80

554,40

Imre Spakovski

Tudramaa veesüsteemi rajamine

4380,00

2934,60

1467,30

1467,30

1445,40

Andrei Selivanov

Lille veesüsteemi rajamine

3576,00

2396,00

1198,00

1198,00

1180,00

Kristjan Kingisepp

Libastu kanalisatsioonisüs-teemi rajamine

8142,00

5428,00

2714,00

2714,00

2714,00

Maarika Veemaa

Teeristi veesüsteemi rajamine

4410,00

2954,70

1477,35

1477,35

1455,30

Kerli Viirsalu

Metsavahi kanalisatsioonisüs-teemi rajamine

2988,00

2001,96

1000,98

1000,98

986,04

Jaanus Seiler

Nuki kanalisatsioonisüs-teemi rajamine

7140,00

4044,00

2022,00

2022,00

3096,00

Tiiu Elbach

Vana-Sõela veesüsteemi rajamine

4566,00

3059,00

1529,50

1529,50

1507,00

Ilona Pappe

Raba veesüsteemi rajamine

5676,00

3802,00

1901,00

1901,00

1874,00

Ülo Kuuspalu

Sepa kanalisatsioonisüs-teemi rajamine

4628,38

3101,00

1550,50

1550,50

1527,38

Pille Lõõts

Kauri kanalisatsioonisüs-teemi rajamine

1442,60

966,54

483,27

483,27

476,06

Maire Kalamets

Alttoa veesüsteemi rajamine

2952,00

1977,00

988,50

988,50

975,00

Timo Kaljur

Aasa kanalisatsioonisüs-teemi rajamine

5724,00

3835,08

1917,54

1917,54

1888,92

Viive Roost

Tänavotsa kanalistatsioonisüs-teemi rajamine

5643,60

3781,20

1890,60

1890,60

1862,40

Enn Randviir

Uueda veesüsteemi rajamine

1681,00

1126,00

563,00

563,00

555,00

Ülle Laasner Rätsepa veesüsteemi rajamine 3510,00 2351,70 1175,85 1175,85 1158,30
  KOKKU: 89799,58 59314,94 29657,47 29657,47 30484,64

 

  

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse veeprogramm

12.01.17

Programm tuleneb Vabariigi Valitsuse 2007.-2011. a  tegevusprogrammist, mille 8. peatüki „Maaelu, regionaal- ja infrastruktuuri arendamise poliitika" punkt 8.5 sätestab valitsusliidu tegevuse järgmised põhimõtted: valitsusliit rakendab külainfrastruktuuri (kaevud, hüdrorajatised jms) rajamise toetamise programmi riigipoolse finantseerimisega aastas 100 miljoni krooni ulatuses põhimõttel, et riik rahastab iga projekti maksumusest kuni kolmandiku ulatuses. Lisaks riigile finantseerivad programmi elluviimist kohalikud omavalitsused, iga kohaliku omavalitsuse üksus saab programmis osaleda vaid juhul, kui  panustab rahaliselt vähemalt samas mahus, kui seda teeb riik.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine või parandamine. Programmi elluviimisega parandatakse hajaasustusega piirkondades inimeste elukvaliteeti. Toetust saab taotleda vaid olemasolevatele majapidamistele.

Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja. Toetuse suurus ühe majapidamise puhul on kuni 6395 eurot. Abikõlbulikud on ainult need kulud, mis on tehtud pärast toetuse kasutamise lepingu sõlmimist.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoorust toetuse saajad

29.11.17

Hajaasustuse programmi komisjon

Märjamaa vallavalitsuse 09.04.2014a korraldusega nr 350 moodustati ajutine komisjon „Hajaasustuse programmile" koosseisus:

Esimees: Triin Matsalu- vallavalitsuse liige
Liikmed: Margus Vaher- majandusosakonna juhataja, Mati Erik- keskkonnaspetsialist, Paul Helliste – vanemmaakorraldaja, Helgi Tammaru – ehitusspetsialist, Kirsti Mau – geoinfospetsialist

 

Hajaasustuse programmi 2017a kokkuvõte

Hajaasustuse programmi 2017a taotlusvooru laekus kokku 18  taotlust programmi  üldmaksumusega 75047,41 eurot, millest taotletav toetussumma oli 49664,82 eurot ja omafinantseering 25382,59 eurot.

Hajaasustuse programmi toetuse taotlejatele ja taotlusele esitatud nõuetele vastasid 17 taotlust. Hindamiskomisjoni liikmed hindasid kõiki nõuetele vastavaid taotlusi  vastavalt EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendile. Toetuse taotluse rahuldamiseks pidi taotluse hinnang olema positiivne, st. taotluse kaalutud keskmine hinne oli vähemalt 2,5 ning hindamiskriteeriumite 11.8.1 ja 11.8.4 antud kriteeriumi keskmine hinne ei olnud madalam kui 1,5. Komisjoni liikmete hindamistulemuste järgi sai rahuldada 16 taotlust.
Sellel aastal oli riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt toetusvahendeid kokku 43200 eurot. 

 

Märjamaa Vallavalitsuse 21.06.2017.a korraldusega nr 486 rahuldati hajaasustuse programmi raames alljärgnevad taotlused:

1.       Linda Kornak – Uusotsa, Kirna küla (50404:003:0390), taotlus nr 9-2.3/1430

Projekti üldmaksumus 1770,00 eurot, sellest programmist taotletav 1180,00 eurot, toetuse omafinantseering 590,00 eurot

 

2.       Kristel Kuusk – Laendi, Luiste küla (42703:001:0780), taotlus nr 9-2.3/1490

Projekti üldmaksumus 1057,02 eurot, sellest programmist taotletav 704,72 eurot, toetuse omafinantseering 352,30 eurot

 

3.       Ilmar Hindre – Mulgu, Põlli küla (50401:005:1161), taotlus nr 9-2.3/1656

Projekti üldmaksumus 3950,38 eurot, sellest programmist taotletav 2633,00 eurot, toetuse omafinantseering 1317,38 eurot

 

4.       Hans-Markus Paisu – Paadiku, Sipa küla (42702:002:0821), taotlus nr 9-2.3/1664

Projekti üldmaksumus 4137,00 eurot, sellest programmist taotletav 2758,14 eurot, toetuse omafinantseering 1378,86 eurot

 

5.       Maimu Paunmaa – Palu-Reinumardi, Laukna küla (42701:004:0101), taotlus nr 9-2.3/1675

Projekti üldmaksumus 2385,60 eurot, sellest programmist taotletav 1590,00 eurot, toetuse omafinantseering 795,60 eurot

 

6.       Jaak Piliste – Tipu, Vanamõisa küla (50404:001:0351), taotlus nr 9-2.3/1692

Projekti üldmaksumus 8045,98 eurot, sellest programmist taotletav 5364,25 eurot, toetuse omafinantseering 2681,73 eurot

 

7.       Aivar Uuesoo – Uuetoa, Moka küla (50401:001:1244), taotlus nr 9-2.3/1727

Projekti üldmaksumus 1982,38 eurot, sellest programmist taotletav 1321,00 eurot, toetuse omafinantseering 661,38 eurot

 

8.       Aivar Uuesoo – Uuetoa, Moka küla (50401:001:1244), taotlus nr 9-2.3/1728

Projekti üldmaksumus 270,01 eurot, sellest programmist taotletav 180,00 eurot, toetuse omafinantseering 90,01 eurot

 

9.       Kalle Kurme – Saue, Loodna küla (42702:003:1000), taotlus nr 9-2.3/1747

Projekti üldmaksumus 4080,24 eurot, sellest programmist taotletav 2720,30 eurot, toetuse omafinantseering 1359,94 eurot

 

10.   Maarja Averin – Lõpe, Valgu küla (50404:003:0720), taotlus nr 9-2.3/1760

Projekti üldmaksumus 4428,00 eurot, sellest programmist taotletav 2952,16 eurot, toetuse omafinantseering 1475,85 eurot

 

11.   Kalle Kurme – Saue, Loodna küla (42702:003:1000), taotlus nr 9-2.3/1817

Projekti üldmaksumus 3390,00 eurot, sellest programmist taotletav 2260,00 eurot ja toetuse omafinantseering 1130,00 eurot

 

12.   Märt Reose – Jaani-Mardi, Hiietse küla (50401:001:0131), taotlus nr 9-2.3/1836

Projekti üldmaksumus 6549,60 eurot, sellest programmist taotletav 4000,00 eurot ja toetuse omafinantseering 2549,60 eurot

 

13.   Tiiu Elbach – Vana-Sõela, Teenuse küla (42703:002:0520), taotlus nr 9-2.3/846

Projekti üldmaksumus 4543,20 eurot, sellest programmist taotletav 3028,95 eurot ja toetuse omafinantseering 1514,25 eurot

 

14.   Ene Reinsalu – Oja, Mõisamaa küla (50403:001:0098), taotlus nr 9-2.3/1851

Projekti üldmaksumus 2701,20 eurot, sellest programmist taotletav 1800,80 eurot ja toetuse omafinantseering 900,40 eurot

 

15.   Piret Mahlapuu – Põllu, Paaduotsa küla (50403:001:0360), taotlus nr 9-2.3/1853

Projekti üldmaksumus 9298,80 eurot, sellest programmist taotletav 6199,51 eurot ja toetuse omafinantseering 3099,29 eurot

 

16.   Aino Teekivi – Vahtriku, Käbiküla (50401:001:0093), taotlus nr 9-2.3/1825

Projekti üldmaksumus 4638,00,00 eurot, sellest programmist taotletav 3092,00 eurot ja toetuse omafinantseering 1546,00 eurot

 

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoorust toetuse saajad

29.11.17

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt lõppes 13. juunil 2016.a. Kokku laekus 27 taotlust programmi  üldmaksumusega 108 219,24 eurot, millest taotletav toetussumma oli 72 138,05 eurot ja omafinantseering 36 081,61 eurot. Pingerea alusel jäi rahuldamata 6 taotlust. Täies mahus rahuldati 20 taotlust ja 1 taotlus rahuldati osaliselt, kuna rahastamiseks jätkus osaliselt toetusvahendeid.
Võrreldes eelmise aastaga esitati 2 taotlust vähem, millest taotluste üldmaksumus oli ~31700 eurot väiksem ning toetussummat küsiti ~21100 eurot vähem. Eelmisel aastal oli toetusvahendid kokku 42 160 eurot.  Sellel aastal oli riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt toetusvahendeid kokku 58 000 eurot. 

Märjamaa Vallavalitsuse 10.08.2016.a korraldusega nr 637 rahuldati hajaasustuse programmi raames alljärgnevad taotlused:

1.     Pille Lõõts – Kauri, Sõtke küla (50402:005:0054), taotlus nr 9-2.3/1633

Projekti üldmaksumus 2486,38 eurot, sellest programmist taotletav 1657,67 eurot,
toetuse omafinantseering 828,71 eurot

 

2.     Tiina Laanemets – Januse, Maidla küla (42701:002:0076), taotlus nr 9-2.3/1849

Projekti üldmaksumus 4509,60 eurot, sellest programmist taotletav 3006,55 eurot, toetuse omafinantseering 1503,05 eurot

 

3.     Enn Randviir – Uueda, Leevre küla (42701:001:0001), taotlus nr 9-2.3/1837

Projekti üldmaksumus 6240,00 eurot, sellest programmist taotletav 4160,20 eurot, toetuse omafinantseering 2079,80 eurot

 

4.     Niina Kruusement – Tõnu, Lestima küla (50401:001:0097), taotlus nr 9-2.3/1814

Projekti üldmaksumus 3255,00 eurot, sellest programmist taotletav 2170,00 eurot, toetuse omafinantseering 1085,00 eurot

 

5.     Niina Kruusement – Tõnu, Lestima küla (50401:001:0097), taotlus nr 9-2.3/1815

Projekti üldmaksumus 4230,00 eurot, sellest programmist taotletav 2820,00 eurot, toetuse omafinantseering 1410,00 eurot

 

6.     Maie Kallas – Nurga, Sulu küla (50402:007:0820), taotlus nr 9-2.3/1715

Projekti üldmaksumus 3480,00 eurot, sellest programmist taotletav 2320,00 eurot, toetuse omafinantseering 1160,00 eurot

 

7.     Marko Kaljund – Kure, Maidla küla (42701:002:0360), taotlus nr 9-2.3/1432

Projekti üldmaksumus 4080,00 eurot, sellest programmist taotletav 2720,00 eurot, toetuse omafinantseering 1360,00 eurot

 

8.     Diana Tsarukjan – Tiidu, Mäliste küla (50404:002:0720), taotlus nr 9-2.3/1825

 Projekti üldmaksumus 3720,00 eurot, sellest programmist taotletav 2480,00 eurot, toetuse omafinantseering 1240,00 eurot

 

9.     Marek Orub – Kilke, Kilgi küla (50402:007:0451), taotlus nr 9-2.3/1942

Projekti üldmaksumus 4725,58 eurot, sellest programmist taotletav 3150,54 eurot, toetuse omafinantseering 1575,04 eurot

 

10.   Heino Sarapuu – Laasi, Suurküla (50403:001:0261), taotlus nr 9-2.3/1685

Projekti üldmaksumus 6755,98 eurot, sellest programmist taotletav 4504,21 eurot, toetuse omafinantseering 2251,77 eurot

 

11.   Tiina Sklave – Saeveski, Russalu küla (50401:003:0900), taotlus nr 9-2.3/1735

Projekti üldmaksumus 5582,38 eurot, sellest programmist taotletav 3721,00 eurot, toetuse omafinantseering 1861,38 eurot

 

12.   Joosep Vaarpuu – Maanda, Nurme küla (50404:004:0121), taotlus nr 9-2.3/1683

Projekti üldmaksumus 4532,38 eurot, sellest programmist taotletav 3021,74 eurot, toetuse omafinantseering 1510,64 eurot

 

13.   Rein Jago-Jaagu – Kingu, Kasti küla (50403:003:0081), taotlus nr 9-2.3/1773

Projekti üldmaksumus 5208,00 eurot, sellest programmist taotletav 3472,17 eurot, toetuse omafinantseering 1735,83 eurot

 

14.   Lauri Reedik – Kruusiaugu, Vaimõisa küla (50401:006:0920), taotlus nr 9-2.3/1703

Projekti üldmaksumus 2892,00 eurot, sellest programmist taotletav 1928,10 eurot, toetuse omafinantseering 963,90 eurot

 

15.   Maie Kallas – Nurga, Sulu küla (50402:007:0820), taotlus nr 9-2.3/1715

Projekti üldmaksumus 3200,16 eurot, sellest programmist taotletav 2133,55 eurot, toetuse omafinantseering 1066,61 eurot

 

16.   Lauri Reedik – Kruusiaugu, Vaimõisa küla (50401:006:0920), taotlus nr 9-2.3/1703

Projekti üldmaksumus 3660,00 eurot, sellest programmist taotletav 2440,12 eurot, toetuse omafinantseering 1219,88 eurot

 

17.   Diana Tsarukjan – Tiidu, Mäliste küla (50404:002:0720), taotlus nr 9-2.3/1825

Projekti üldmaksumus 2520,00 eurot, sellest programmist taotletav 1680,00 eurot, toetuse omafinantseering 840,00 eurot

 

18.   Harri Liidemaa – Uus-Kasemetsa, Loodna küla (42702:003:0197), taotlus nr 9-2.3/1355

Projekti üldmaksumus 3738,00 eurot, sellest programmist taotletav 2492,00 eurot, toetuse omafinantseering 1246,00 eurot

 

19.   Triinu Sillaste – Lepiku, Vaimõisa küla (50401:006:0381), taotlus nr 9-2.3/1864

Projekti üldmaksumus 6714,00 eurot, sellest programmist taotletav 4466,68 eurot, toetuse omafinantseering 2247,32 eurot

 

20.   Liane Orgmets – Orgmetsa, Tolli küla (50402:006:0100), taotlus nr 9-2.3/1808

Projekti üldmaksumus 2580,00 eurot, sellest programmist taotletav 1720,00 eurot, toetuse omafinantseering 860,00 eurot

 

21.   Endel Linnamägi – Miiliaugu, Jõeääre küla (50402:007:0043), taotlus nr 9-2.3/1840.

Projekti üldmaksumus 4506,00 eurot,  sellest programmist osaliselt rahastatav toetus 1935,47 eurot. Toetuse omafinantseering 2570,53 eurot

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvoorust toetuse saajad

29.11.17

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt lõppes 22. juunil 2015. a. Kokku laekus 29 taotlust üldmaksumusega 139 964,51 eurot, millest taotletav toetussumma oli 93301,71 eurot ja omafinantseering 46662,80 eurot. Programmi nõuetele mittevastavaid taotlusi oli 3, pingerea alusel jäi rahuldamata 10 taotlust. Täies mahus rahuldati 15 taotlust ja 1 taotlus rahuldati osaliselt, kuna rahastamiseks jätkus toetusvahendeid osaliselt.

Võrreldes eelmise aastaga esitati 18 taotlust rohkem, millest taotluste üldmaksumus oli ~67000 eurot suurem ning toetussummat küsiti ~46000 eurot rohkem. Eelmisel aastal oli toetusvahendid kokku 20 000 eurot.  Sellel aastal oli riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt toetusvahendeid kokku 42 108 eurot. 

Märjamaa Vallavalitsuse 26.08.2015.a korraldusega nr 766 rahuldati hajaasustuse programmi raames alljärgnevad taotlused:

1.1.       Jaanus Jõekallas, Järtamäe veesüsteemi rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine ja joogiveetorustiku rajamine.
Toetuse suurus 2352,00 eurot, omafinantseering 1176,00 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.2.       Karli Kuulpak, Sarna-Rätsepa veetõsteseadmed ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Tegevused: vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
Toetuse suurus 2828,00 eurot, omafinantseering 1414,00 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.3.       Merike Sutri, Pargimaja kortermaja vee- ja kanalisatsioonisüsteem rajamine, seadmete paigaldamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
Toetuse suurus  6488,32 eurot, omafinantseering 3243,68 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.4.       Evald Unga, Männa talu puurkaevu rajamine ja seadmete paigaldamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vana puurkaevu tamponeerimine.
Toetuse suurus  4640,00 eurot, omafinantseering 2320,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.5.       Andrus Andreller, Lepiku juurdepääsutee rajamine
Tegevused: teepõhja ja –katte ehitamine, teeala kuivendamine.
Toetuse suurus  3964,00 eurot, omafinantseering 1982,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.6.       Elsa Roots, Rootsi puurkaevu rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine.
Toetuse suurus  1520,00 eurot, omafinantseering 760,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.7.       Veiko Ülejõe, Rehe veesüsteemide rajamine  
Tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine.
Toetuse suurus  2040,00 eurot, omafinantseering 1020,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.8.       Hele-Mai Karm, Saare-Hansi joogiveetorustiku rajamine ja seadmete paigaldamine Tegevused: joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine.
Toetuse suurus  1108,00 eurot, omafinantseering 554,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.9.       Raivo Viljas, Nahkru vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
Toetuse suurus  4000,00 eurot, omafinantseering 2000,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.10.   Maarja Averin, Lõpe kanalisatsioonisüsteemi rajamine  
Tegevused: kogumiskaevu ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
Toetuse suurus  1680,00 eurot, omafinantseering 840,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.11.   Piret Simson, Maria kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Tegevused: omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
Toetuse suurus  2933,00 eurot, omafinantseering 1467,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.12.   Terje Erkma, Kõpu kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Tegevused: omapuhasti ehitamine.
Toetuse suurus  2567,33 eurot, omafinantseering 1283,47 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.13.   Karin Paimre , Künnapu puurkaevu rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine.
Toetuse suurus  1124,00 eurot, omafinantseering 562,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.14.   Ants Mitt, Jaani veesüsteemi rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine.
Toetuse suurus  1160,00 eurot, omafinantseering 580,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.15.   Helerin Kajamäe, Vabriku talu joogiveesüsteemi rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine.
Toetuse suurus  2380,00 eurot, omafinantseering 1190,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.16.   Mart Amos, Vahtkonna vee ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine
Programmist osaliselt rahastatav toetus 1375,35 eurot, kuna rahastamiseks jätkus toetusvahendeid osaliselt; omafinantseering 4512,65 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

Toimetaja: TIINA GILL

Endise Vigala valla hajaasustusprogramm

29.11.17

2017
Hajaasustuse programmdokument 2017.a pdf  
2017. a Hajaasustuse programmi volitatud esindaja muutmine ning programmi eelistatud sihtrühmad ja valdkondade prioriteetsus pdf 
Dokumendid taotlejale leiate siit 

2016
Vigala vallas 2016 aastal Hajaasustuse  programmi raames rahuldatud taotluste andmed.
Hajaasustuse programmdokument 2016.a pdf  
Taotluste vormid Word 
2016. a Hajaasustuse programmi volitatud esindaja muutmine ning programmi eelistatud sihtrühmad ja valdkondade prioriteetsus. pdf

2015
Vigala vallas 2015 aastal Hajaasustuse  programmi raames rahuldatud taotluste andmed.
Hajaasustuse programmdokument 2015.a pdf  
2015. a Hajaasustuse programmi volitatud esindaja muutmine ning programmi eelistatud sihtrühmad ja valdkondade prioriteetsus. pdf

2014
Vigala vallas 2014 aastal Hajaasustuse programmi raames rahuldatud taotlusteandmed.
Hajaasustuse programmdokument 2014 pdf 
Hajaasustuse programmi 2014.a komisjoni liikmed on leitavad siit

2013
Vigala vallas 2013 aastal Hajaasustuse programmi raames rahuldatud taotlusteandmed.
Hajaasustuse programmdokument 2013 pdf 
Vigala Vallavalitsus teatab, et lisaks Hajaasustuse programmi p 4.1.3 märgitud alla 18.a isikutele pole volikogu nimetanud teisi eelistatud sihtrühmi. (Kehtib ka 2014 a. Hajaasusutuse programmis)
Valdkondade prioriteetsuse järjekorrana kasutatakse programmdokumendis p 6.1 märgitud valdkondade järjekorda. (Kehtib ka 2014 a. Hajaasusutuse programmis)
Hajaasustuse programmi komisjoni liikmed on leitavad siithttp://avalik.amphora.ee/VIGALAVV/document.aspx?id=20374

2010
Hajaasutuse veeprogramm 2010 (lingid Rapla MV kodulehele) - kirjeldus japrogrammdokument 
Kaevuprogrammi 2010.a. toetused PDF

2009
Kaevuprogrammi 2009.a. toetused PDF

Toimetaja: TIINA GILL