Märjamaa valla teenused ja toimingud

BLANKETID JA ASJAAJAMISJUHISED VALDKONDADE KAUPA

RAHVASTIK 
HARIDUS JA KULTUUR 
SOTSIAAL JA TERVISHOID 
EHITUS JA PLANEERIMINE 
AVALIK KORD 
KESKKOND 
MAJANDUSTEGEVUSE REGISTREERIMISE TOIMINGUD

 

  Mitmeid toiminguid on võimalik taotleda riiklike registrite andmetega eeltäidetud vormide kaudu. Selleks on  vajalik kehtiv ID kaart ja PIN1, PIN2 olemasolu ning arvutisse peab olema installeeritud ID kaardi tarkvara https://installer.id.ee/.

Kui olete vajaliku teenuse/toimingu e-vormi leidnud, siis kuvatakse Teile selle teenuse/toimingu kirjeldus ja taotlemisega seotud asjaolud (kuidas taodelda, millised on vajalikud dokumendid, vastutava ametniku kontaktid, viited seaduseaktidele jne).

 

RAHVASTIK
 

Rahvastikutoimingud

 

HARIDUS JA KULTUUR
 

 • Märjamaa valla lasteaiakoha taotlusvorm: doc, e-vorm
 • Avaldus Märjamaa valla munitsipaalasutuses lapsevanema poolt makstava kohatasu soodustuse saamiseks: doc, e-vorm
 • Lastehoiuteenuse toetuse taotlus: doc, e-vorm

Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord 
Märjamaa valla lasteaedade teeninduspiirkond

 • Ranitsatoetuse taotlus: rtfe-vorm
 • Bussipiletite hüvitamise taotlus: doc

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord 

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord   
Juhendmaterjal taotlemiseks ja aruandmiseks

Noorte sporditegevuse toetamise kord

 • Huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkuja toetuse taotlus: rtf, e-vorm
 • Huvihariduse omandamisel ja huvitegevuses osalemisel tehtud sõidukulu toetuse taotlus: rtf, e-vorm
 • Vahearuanne huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kohta: rtf
 • Lõpparuanne huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kohta: rtf 
 • Huvihariduse ja huvitegevuse õppuri toetuse taotlus: rtf, e-vorm
 • Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlus: doc, e-vorm
 • Mittetulunduslikuks tegevuseks saadud toetuse kasutamise aruande vorm: doc
 • Noorte sporditegevuse toetamise taotlus: doc
 • Noorte sporditegevuse toetuse aruande vorm: doc

Sihtkapitali "Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital" moodustamise ja kasutamise kord 

 •  Sihtkapitali "Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital" taotlus: rtf, e-vorm

Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord

 

 

SOTSIAAL JA TERVISHOID
 

Lapse sündi saab registreerida ka aadressil www.rahvastikuregister.ee. Sünni registreerimise avaldust saavad esitada www.eesti.ee teenusena nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad.

 • Matusetoetuse avaldus: rtfarvutis täidetav; e-vorm
 • Sotsiaaleluruumi taotlemise avaldus: doc
 • Sotsiaaltoetuse avaldus: doc 
 • Taotlus isiku hooldekodusse paigutamiseks: doc
 • Tõend hooldekodusse paigutatava isiku kinnis- ja vallasvara kohta: doc  
 • Toimetulekutoetuse taotlus: doc, e-vorm
 • Üldhooldusteenuse taotlus: doc

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Sotsiaaltoetuste piirmäärad

 

EHITUS JA PLANEERIMINE
 

Maakorraldusseadus 
Maakatastriseadus

 • Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus: pdfe-vorm

Riigi Teataja: Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid

 

AVALIK KORD
 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 • Liikluskeelu alase loa taotlus: e-vorm

 

KESKKOND
 

 • Korraldatud jäätmeveo erisuse taotlus: doc 
 • Korraldatud jäätmeveost loobumise taotlus: e-vorm
 • Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus: doc
 • Ehitusjäätmete õiend: doc, e-vorm
 • Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus: doc  

Märjamaa valla jäätmehoolduseeskiri 
Jäätmeseadus 
Märjamaa valla jäätmekava 2018-2023

Puu raieloa andmise tingimused ja kord

Märjamaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 

MAJANDUSTEGEVUSE REGISTREERIMISE TOIMINGUD

 

MAJANDUSTEGEVUSE REGISTREERIMISE TOIMINGUD: jaekaubanduse, hulgikaubanduse ja teenuste osutamiseks tuleb täita blanketid, mis asuvad Majandustegevuse Registri kodulehekülje aadressil www.mtr.mkm.ee ja esitada vallavalitsusele

 

 

5.05.21

 

Toimetaja: TIINA GILL