« Tagasi

Märjamaa alevi Kullerkupu 34 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Algatamine

Märjamaa Vallavalitsuse 02. oktoobri 2012. a. korraldusega  nr 740 on algatatud Märjamaa vallas Märjamaa alevis Kullerkupu tn 34 kinnistu detailplaneeringu koostamine (50501:003:0039) ja kinnitatud lähteseisukohad, samas on otsustatud mitte algatada  keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärgid

Detailplaneeringu eesmärk on jagada maaüksus kolmeks eraldi elamumaa katastriüksuseks, planeerida juurdepääsutee, määrata kinnistul ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ja haljastuse ning heakorrapõhimõtted. Planeeritava ala suurus on 1,67 ha.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata järgmistel kaalutlustel:

  • detailplaneeringuga ei kavandata KHKS  § 6 lg 1 nimetatud tegevusi;
  • planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatavad tegevused võivad mõjutada;
  • detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju naaberkinnistutele;
  • detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta loodusvarade taastumisvõime ega looduskeskkonna vastupanuvõime ületamist, sest planeeringuala on juba varem inimtegevuse poolt kasutusele võetud;
  • detailplaneeringuga ei kavandata tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastamist;
  • tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket ning olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist. Valgusreostust tekib sise- ja välisvalgustusest ning sõidukite tuledest, vibratsiooni võib esineda hoone ehitamisel, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmete teke seotud peamiselt ehitustöödega;
  • kui ehitusprojekti koostamisel ja ehitiste püstitamisel järgitakse detailplaneeringuga  seatud tingimusi ja õigusaktide nõudeid, ei kaasne detailplaneeringu ellurakendamisega tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju.
  • Märjamaa Vallavolikogu 19.12.2000.a. määrusega nr 13 kehtestatud Märjamaa alevi üldplaneeringu järgi jääb planeeritav ala äri-, teeninduse, väikeettevõtluse maale. Seega vastab koostatav detailplaneering kehtivale üldplaneeringule.
  • Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad avariiolukordade tekkimine viiakse miinimumini võttes arvesse Eestis kehtivaid õigusakte, projekteerimisnorme ja standardeid.
  • Detailplaneeringu realiseerimisega ei kaasne piiriülest mõju ning loodusvarade kasutamist.

 

Detailplaneeringu koostamise algataja, kehtestaja ja korraldaja on Märjamaa Vallavalitsus (Tehnika 11 Märjamaa alev 78304 Raplamaa).

Detailplaneeringu koostamise algatamiseja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Märjamaa  Vallavalitsuses (Tehnika 11; Märjamaa alev; 78304 Raplamaa) ning Märjamaa valla kodulehel dokumendiregistris: www.avalik.amphora.ee/marjamaavv/document.aspx?id=98977