Asendushooldusteenus

17.03.23

Kirjeldus
Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu. Asendushooldusteenust vahetult osutav isik on hoolduspere vanem, perevanem ja kasvataja.

Õigus asendushooldusteenusele on sotsiaalhoolekande seaduse § 45lõigetes 1-3 märgitud lapsel ja sotsiaalhoolekande seadusest tulenevatel alustel kuni 19-aastasel isikul.

Lapse asendushooldusele suunamisel hindab ametiasutus lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutaja valikut (hoolduspere, perekodu või asenduskodu) ja põhjendab oma valikut.

Lapse asendushooldusteenusele suunamisel hindab ametiasutus lapse abivajadust ja lapse heaolust lähtuvalt teenuse osutamise vajadust ja sobivust ning suunab lapse teenusele hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul. Ametiasutus otsuse teenusele suunamise kohta. Teenuse saaja ja võimalusel vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.

Asendushooldusteenuse andmine otsustatakse hoolekandekomisjoni haldusaktiga, mille alusel sõlmitakse haldusleping hoolduspere, perekodu või asenduskodu teenuse osutajaga.

Märjamaa vald sõlmib asendushooldusteenuse teenuseosutajaga lepingu enne teenuse saajale teenuse osutamise alustamist. Asendushooldusteenuse osutamiseks sõlmitava lepinguga sätestatakse vähemalt lapsele osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamine ning osapoolte õigused ja kohustused.

Asendushooldusteenust rahastatakse Märjamaa valla eelarvest, kui Märjamaa vald on teenust saava lapse eestkostja või perekonnaseaduse § 176 lõike 1 alusel eestkostja ülesannete täitja ning asendushooldusele suunatud lapse sissetulekutest.

Asendushooldusteenus määramine toimub juhtumipõhiselt ja seda ei saa taotleda.

Õigusaktid


VASTUTAVAD AMETNIKUD:
Lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa, angelica.heinmaa@marjamaa.ee, tel 5854 0242
Lastekaitsespetsialist Maiken Kask, maiken.kask@marjamaa.ee, tel 5912 4683

Toimetaja: TIINA GILL